Traen ar­me med Tanja

BT - - KOM I FORM -

Weekend - 29.10.2016

En af de kom­men­ta­rer, jeg har få­et flest gan­ge i mi­ne år som tra­e­ner, er: »Jeg vil ha­ve di­ne ar­me.« Jeg har en ri­me­lig mar­ke­ret øv­re over­krop. Dels fra na­tu­rens si­de, dels ef­ter man­ge års tra­e­ning. Det kom­mer ik­ke af sig selv – men når du har tra­e­net da­gens tra­e­nings­pas et styk­ke tid, kan du og­så frem­vi­se di­ne ‘guns...’ Man­ge kvin­der und­la­der at tra­e­ne de­res over­krop, for­di de er ban­ge for at få sto­re mus­k­ler og kom­me til at se for ma­skuli­ne ud. På grund af køn­ne­nes for­skel­li­ge hor­mon­pro­fi­ler har kvin­der dog langt sva­e­re­re ved at øge de­res mu­skel­mas­se end ma­end. Selv for ma­end ta­ger det tid at øge mu­skel­mas­sen og der skal alt­så ME­GET til, for at du får vir­ke­lig sto­re overar­me. Så traen ba­re løs.

Der­for skal du tra­e­ne over­krop

Vi ta­en­ker ik­ke na­er­me­re over at kun­ne gri­be, løf­te og ra­ek­ke ud ef­ter ting. Men vi bru­ger vo­res over­krop i man­ge hver­dags­be­va­e­gel­ser. Med al­de­ren mi­ster vi op til 40 pct. mu­skel­mas­se, hvil­ket kan gø­re helt al­min­de­li­ge be­va­e­gel­ser be­sva­er­li­ge el­ler end­da umu­li­ge. Ba­re det at løf­te en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.