J

BT - - INTERVIEW -

amie Oli­ver har tøm­mer­ma­end. Det in­drøm­mer han blankt.

Han drøm­mer om ba­con og aeg: ’No­get or­dent­lig tøm­mer­ma­ends­mad’, men må nø­jes med kaf­fe.

Sty­li­sten har til­sy­ne­la­den­de gi­vet ham en over­ha­ling, for på bor­det mel­lem os lig­ger pud­der og cre­mer. Han lig­ner ik­ke en, der har va­e­ret til po­l­te­ra­bend he­le nat­ten, men de mat­te øj­ne afslører ham.

Men med fem børn, et im­pe­ri­um af mad og en trang til at gø­re no­get godt for børns sund­hed, er der ik­ke tid til at ha­ve tøm­mer­ma­end.

Jeg mø­der ham på re­stau­ran­ten Ja­mie’s Ita­li­an i hjer­tet af Lon­don. Jeg har få­et 30 mi­nut­ter med den 41-åri­ge su­per­stjer­ne­kok og har alt for man­ge spørgs­mål på blok­ken, for jeg sid­der over­for en mand, jeg har fulgt i man­ge år. Fra han re­vo­lu­tio­ne­re­de tv-køk­ke­net med sin bram­frie og af­slap­pe­de mad­lav­ning i pro­gram­met ’Det bar’ mad’, over hans be­stra­e­bel­ser på i do­ku­men­tar­se­ri­en ’Ja­mies school di­ners’ at gø­re sko­lema­den i Stor­bri­tan­ni­en sun­de­re, til et par af de 17 ko­gebø­ger – al­le be­st­sel­le­re – som han har for­fat­tet, og som og­så står i mit køk­ken. In­gen kan va­e­re i tvivl om, at Ja­mie Oli­ver har skabt et im­pe­ri­um om­kring mad.

»Jeg har et me­get us­a­ed­van­ligt job. Folk si­ger: ’Han er klog, han har et im­pe­ri­um, han er stra­te­gisk’, men i vir­ke­lig­he­den sur­fer jeg ba­re på den her bøl­ge af suc­ces, jeg kan godt fo­re­gi­ve at va­e­re i kon­trol, men jeg føl­ger ba­re strøm­men og ta­ger det, som det kom­mer,« si­ger han.

»Jeg om­gi­ver mig med fan­ta­sti­ske men­ne­sker, som jeg har sam­let gen­nem de sid­ste 15 år. Skal jeg va­e­re Weekend - 29.10.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.