Drop ang­sten

Et ang­stan­fald kan op­le­ves in­va­li­de­ren­de. Men er slet ik­ke så far­ligt, som det fø­les

BT - - MODE -

Weekend - 29.10.2016

Vold­somt ban­ken­de hjer­te, ån­de­nød og gum­mi­ben er ba­re nog­le af de man­ge symp­to­mer, som angst kan gi­ve. Angst fø­les vold­somt. Man­ge men­ne­sker, der li­der af pa­ni­kangst, forta­el­ler, hvor­dan ang­sten en­ten kom­mer sni­gen­de el­ler plud­se­lig ram­mer dem – hårdt. Så hårdt, at de har tro­et, at de skul­le dø. Tal fra Angst­for­e­nin­gen vi­ser, at fle­re hund­re­de­tu­sin­de dan­ske­re li­der af angst. Fak­tisk er angst i dag den stør­ste år­sag til sy­ge­mel­din­ger og ned­sat livskva­li­tet. Li­del­sen er ved at bli­ve en sund­hed­s­epi­de­mi. Det er synd, for angst er slet ik­ke så far­lig, som man­ge tror.

Ang­stens evo­lu­tion

»Hvis du ik­ke var angst, vil­le du va­e­re død,« sag­de min su­per­visor en­gang til mig. Det, han men­te, var, at ang­sten er nød­ven­dig. Uden angst vil­le vi ik­ke kun­ne lø­be va­ek fra lø­ver, slan­ger og skor­pio­ner. Via ang­sten får vi pra­e­cis det ek­stra skud ener­gi, der gør, at vi plud­se­lig kan lø­be me­get hur­ti­ge­re end nor­malt og der­ved kom­me va­ek fra en lu­ren­de fa­re. Som men­ne­sker er vi byg­get til at hånd­te­re me­get sta­er­ke fø­lel­ser, uan­set om de in­vol­ve­rer gla­e­de, sorg, fo­rel­skel­se el­ler angst.

Hvis ang­sten i sig selv kun­ne slå os ihjel, vil­le vi net­op fal­de om af angst og der­ved bli­ve spist af den sult­ne lø­ve.

Ang­sten for angst

Jeg mø­der man­ge i min kli­nik, der er ang­ste for ang­sten, og som der­for und­går si­tu­a­tio­ner, der kan ud­lø­se den. Det kan va­e­re tog, rejser el­ler an­dre men­ne­sker. Man­ge fryg­ter, at de skal bli­ve sinds­sy­ge el­ler kol­lap­se af ang­sten. Men und­gå­el­sen vir­ker mod­sat hen­sig­ten, det vil si­ge selv­for­sta­er­ken­de. For når man ik­ke bli­ver ud­for­dret i sin angst for ang­sten, kan den få lov at ek­si­ste­re – po­ten­ti­elt for evigt.

Og det er synd. For angst kan va­e­re enormt ha­em­men­de for livskva­li­te­ten.

Det bed­ste, du kan gø­re for at over­vin­de en angst, er fak­tisk at op­sø­ge den og fin­de ud af – selv­om det fø­les vold­somt – at ang­sten er li­ge så ufar­lig som at lø­be en hur­tig tur i sko­ven el­ler at bli­ve ud­sat for en or­dent­lig om­gang ka­e­re­stesorg.

Det fø­les me­get ube­ha­ge­ligt, men din krop er byg­get til at hånd­te­re og­så den fø­lel­se.

Først når du ik­ke er ban­ge for ang­sten me­re, vil den stop­pe med at for­føl­ge dig – og du er åben og fri til at le­ve he­le li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.