EUs STO­RE TAGSE

BT - - NYHEDER -

EU-MIDLER kort­fat­tet rap­port, der bli­ver ud­ar­bej­det af et ek­ster­nt re­vi­sions­fir­ma i Bel­gi­en. Går mest op i pro­tokol­len Re­viso­rer­nes tjek er langt­fra op­ti­malt, si­ger Wou­ter Wol­fs, lek­tor ved Le­u­ven Uni­ver­si­tet i Bel­gi­en, der for­sker i po­li­ti­ke­res brug af EU-midler og har ana­ly­se­ret grup­per­nes rap­por­ter.

»De tjek­ker ik­ke sy­ste­ma­tisk, om ud­gif­ter­ne føl­ger EU-reg­ler­ne,« for­kla­rer Wou­ter Wol­fs, der for­kla­rer, at re­viso­rer­ne i ste­det fo­ku­se­rer på de tek­ni­ske aspek­ter: »Om regn­ska­ber­ne le­ver op til de bel­gi­ske stan­dar­der, og om tal­le­ne går op.«

Sam­ti­dig er reg­ler­ne kom­plek­se og har en del gråzo­ner, isa­er når pen­ge­ne går til ar­ran­ge­men­ter, der af­hol­des i sam­ar­bej­de med de na­tio­na­le par­ti­er, for­kla­rer Wol­fs, der me­ner, at EU bør vi­se me­re gen­nem­sig­tig­hed. Whi­st­le­blower Det luk­ke­de sy­stem kri­ti­se­res og­så af Jens-Pe­ter Bon­de, der i man­ge år sad i EUs bud­get­kon­tro­l­ud­valg.

»De bør ud­le­ve­re samt­li­ge bi­lag til of­fent­lig­he­dens kon­trol. Men det vil de ik­ke, og det er der en år­sag til. De op­fat­ter det ik­ke som mis­brug. De ta­en­ker, at vo­res grup­pe el­ler vo­res par­ti har ret til flest mu­li­ge midler,« forta­el­ler Bon­de, der sad i par­la­men­tet for Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EU og Ju­ni­be­va­e­gel­sen fra 1979 til 2008.

»Der­for er der kun én me­to­de til at få no­get at vi­de, og det er af whi­st­le­blowe­re,« si­ger han. Dan­mark og re­sten af med­lem­slan­de­ne be­ta­ler til den svim­len­de sto­re EU-pen­ge­kas­se på om­kring 1.120 mia. kr. Be­lø­bet sva­rer til, at hver EU-bor­ger kun­ne få 2.200 kr. En del af pen­ge­ne går til de po­li­ti­ske grup­per, som dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re får støt­te af. BT har kort­lagt pen­ge­strøm­men, og hvor­dan den kon­trol­le­res. EU brug­te i 2015 lidt over 12 mil­li­ar­der kro­ner på Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, hvor der blandt an­det sid­der 13 dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re. Eu­ro­pa-Par­la­men­tet ud­be­tal­te ca. 427 mil­li­o­ner kro­ner til de eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­ske grup­per. Par­la­men­ta­ri­ke­re kan som med­lem af en grup­pe få støt­te. En par­la­men­ta­ri­ker sø­ger om pen­ge fra grup­pen ved at sen­de en for­hånds­god­ken­del­se, som grup­pen skal god­ken­de. Po­li­ti­ke­ren af­hol­der det på­ga­el­den­de ar­ran­ge­ment og do­ku­men­te­rer her­ef­ter, at grup­pens logo frem­tra­e­der på pje­cer el­ler ban­ne­re, og at em­net var EU-re­le­vant. Så be­ta­ler grup­pen reg­nin­gen. Grup­pen sen­der sit års­regn­skab til gen­nemtjek hos en ek­stern re­visor, for ek­sem­pel Er­ne­st & Yo­ung. E&Y tjek­ker tal­le­ne og fo­re­ta­ger stikprø­ve­kon­trol. De tre dan­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter blev i 2015 ud­ta­get og blev god­kendt. Men of­fent­lig­he­den har ik­ke ad­gang til bi­la­ge­ne, og det er der­for umu­ligt at se, hvor grun­dig re­vi­sio­nen er. Re­vi­sions­fir­ma­et sen­der en regn­skabs­rap­port re­tur til grup­pens for­mand, der un­der­skri­ver rap­por­ten og sen­der den til Eu­ro­paPar­la­men­tets ad­mi­ni­stra­tion. De po­li­ti­ske grup­per må bru­ge pen­ge på kon­tor­ud­gif­ter og til grup­per­nes po­li­ti­ske virk­som­hed og på ak­ti­vi­te­ter, der hand­ler om EU. Dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re kan for ek­sem­pel sø­ge om at få støt­te til EU-ar­ran­ge­men­ter. Pen­ge­ne må der­i­mod ik­ke bru­ges di­rek­te på na­tio­na­le par­ti­er el­ler til ak­ti­vi­te­ter, der in­vol­ve­rer valg­kamp. Den Eu­ro­pa­ei­ske Re­vi­sions­ret, der skal tjek­ke EU’s regn­ska­ber, fo­re­tog i 2015 16 stikprø­ve­kon­trol­ler i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. 1 af dem om­hand­le­de en pen­ge­over­før­sel fo­re­ta­get af en po­li­tisk grup­pe. Den­ne ene over­før­sel, der blev tjek­ket, vi­ste sig at va­e­re pro­ble­ma­tisk. Kil­de: EU-op­lys­nin­gen & Den Eu­ro­pa­ei­ske Re­vi­sions­ret/Fo­to: Iris, Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.