Skat snup­per bør­ne­pen­ge­ne

BT - - NYHEDER -

GAELDSINDDRIVELSE Først trå­d­te kon­tant­hja­elpslof­tet i kraft 1. ok­to­ber og ram­te isa­er en­li­ge mødre. 20. ok­to­ber mi­ste­de en del af dem og­så bør­ne­pen­ge­ne med få da­ges var­sel, da Skat ef­ter fle­re år sat­te gang i ind­dri­vel­sen af gam­mel ga­eld fra dag­in­sti­tu­tio­ner. Det skri­ver Avi­sen.dk. I mod­sa­et­ning til, når Skat ind­dri­ver an­dre ty­per ga­eld, skal det ik­ke vur­de­res, hvor­dan fa­mi­li­ens øko­no­mi ser ud uden bør­ne­pen­ge­ne. Har man stor ga­eld, mi­ster man al­le bør­ne­pen­ge­ne på en gang.

Det kri­ti­se­rer Den So­ci­a­le Rets­hja­elp, og re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre er­ken­der, at det er et uhel­digt sam­men­fald.

»Det er rig­tigt ae­r­ger­ligt, at det er fal­det sam­men på den­ne her må­de, men jeg me­ner ik­ke at prak­sis bør aen­dres,« si­ger Lou­i­se Scha­ck El­holm, skat­te­o­rd­fø­rer for Ven­stre, til Avi­sen.dk. Usta­bil ind­dri­vel­se Skat luk­ke­de for sit fejl­be­ha­ef­te­de ind­dri­vel­ses­sy­stem EFI i sep­tem­ber sid­ste år. Men ind­dri­vel­sen har va­e­ret usta­bil si­den 2013.

Skat skrev i som­mer i en re­de­gø­rel­se til Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg, at det i lø­bet af det kom­men­de ef­ter­år vil­le bli­ve mu­ligt igen at modreg­ne ga­eld for mang­len­de be­ta­ling af dag­in­sti­tu­tio­ner i bør­ne­og un­gey­del­sen.

Man­ge af mod­ta­ger­ne af bør­ne­pen­ge­ne fik der­i­mod først be­sked om ga­elds­ind­dri­vel­sen, få da­ge før pen­ge­ne skul­le ha­ve va­e­ret ud­be­talt 20. ok­to­ber.

Iføl­ge Skat fik 20.000 fora­el­dre til­ba­ge­holdt bør­ne­pen­ge­ne helt el­ler del­vist i sid­ste uge, men man har ik­ke set på, hvor man­ge der var på kon­tant­hja­elp.

For når det dre­jer sig om ind­dri­vel­se af an­den ga­eld, er der be­løbs­gra­en­ser for, hvad den en­kel­te fa­mi­lie skal ha­ve til­ba­ge at le­ve for, når Skat ind­dri­ver ga­eld.

Men så­dan er det ik­ke med bør­ne- og un­gey­del­sen. Her skal Skat ik­ke vur­de­re den en­kel­te, men kan ta­ge he­le be­lø­bet som af­drag på ga­eld til dag­in­sti­tu­tio­ner. Så­dan har det va­e­ret, si­den loven blev aen­dret i 2011. Før det kun­ne Skat kun tra­ek­kes 50 pro­cent ad gan­gen.

Den So­ci­a­le Rets­hja­elp er sta­er­kt kri­tisk over­for, at man ik­ke skal ske­le til fa­mi­li­ens sam­le­de øko­no­mi og ad­va­re­de til­ba­ge i 2011 skat­te­mi­ni­ste­ren om, at det kan dri­ve ud­sat­te fa­mi­li­er ud i dy­re lån og øge ri­si­ko­en for, at de en­der på ga­den.

»Of­fent­li­ge myn­dig­he­der bør, når de ind­dri­ver pen­ge, over­la­de et ri­me­ligt rå­dig­heds­be­løb til fa­mi­li­en,« me­ner Kri­sti­an Aar­søe, juri­disk le­der i juri­disk af­de­ling i Den So­ci­a­le Rets­hja­elp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.