Sig­tet for trus­ler mod pøl­se­mand

BT - - NYHEDER -

En mand blev i går va­re­ta­egts­fa­engs­let i 18 da­ge i en sag, der hand­ler om for­søg på af­pres­ning.

Det op­ly­ser Ken­neth Jen­sen, der er cen­tral ef­ter­forsk­nings­le­der hos Kø­ben­havns Po­li­ti.

Iføl­ge ek­strabla­det.dk er der ta­le om en 49-årig mand, der er sig­tet for for­søg på at af­pres­se en pøl­se­mand for 92.000 kro­ner.

Man­den na­eg­te­de sig skyl­dig, da han i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Kø­ben­havns Dom­mer­vagt.

Af­pres­nings­for­sø­get skal va­e­re fo­re­gå­et over fi­re da­ge fra 8. til 12. sep­tem­ber og va­e­re gå­et ud over en mand, der be­sty­rer en pøl­se­vogn i Kø­ben­havn, skri­ver bla­det.

Den 49-åri­ge blev an­holdt fre­dag.

Grund­lovs­for­hø­ret med ham fo­re­gik for luk­ke­de dø­re. Det ske­te ef­ter øn­ske fra an­kla­ge­ren, der hen­vi­ste til, at en mista­enkt med­ger­nings­mand er på fri fod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.