Hil­lary an­gri­ber

BT - - NYHEDER -

VALG I USA Om ot­te da­ge har USA en ny pra­esi­dent. Det bli­ver en­ten den gar­ve­de se­na­tor, før­ste­da­me og uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton el­ler den kon­tro­ver­si­el­le ejen­doms­mil­li­ar­da­er og re­a­li­ty­stjer­ne Do­nald Trump. Og in­gen af de to kan­di­da­ter, der er ble­vet kaldt ’de mest upo­pu­la­e­re i ame­ri­kansk hi­sto­rie’, lig­ger på den la­de si­de. Ale­ne in­den for de se­ne­ste fi­re da­ge har Trump så­le­des flø­jet fra Ohio til New Hamps­hi­re, vi­de­re til Mai­ne og Fl­o­ri­da og en­de­lig til Iowa, end­nu én af val­gets vig­ti­ge sving­s­ta­ter, hvor re­sul­ta­tet er sta­ti­stisk usik­kert.

I mel­lem­ti­den har Hil­lary Cl­in­ton, der må­ske har den genopblus­se­de email-skan­da­le som sin va­er­ste mod­stan­der, be­søgt Ohio, Fl­o­ri­da, Penn­sylva­nia, Iowa og end­nu en gang Fl­o­ri­da. Og In­den hun li­ge­som Trump ta­ger hjem til New York for at føl­ge den en­de­li­ge op­ta­el­ling på valg­da­gen, smut­ter Cl­in­ton og­så til Chi­ca­go i Il­li­nois, Cin­cin­na­ti i Ohio og Tampa i Fl­o­ri­da.

Og Cl­in­tons slut­spurt er på fle­re må­der be­ma­er­kel­ses­va­er­dig.

For ba­re tre uger si­den kun­ne den for­hen­va­e­ren­de før­ste­da­me, der fyld­te 69 år i ons­dags, nem­lig godt ha­ve glemt alt om sta­ter som Ohio, Iowa og ik­ke mindst Fl­o­ri­da, der si­den Al Go­res og Ge­or­ge Bush’ neg­le­bi­der-op­gør i år 2000 be­trag­tes som val­gets må­ske vig­tig­ste stat.

Den­gang var Do­nald Trump nem­lig så langt for­an, at Hil­lary Cl­in­ton ik­ke hav­de en chan­ce. Men så rul­le­de he­le sex-skan­da­len, hvor nu i alt 12 kvin­der har an­kla­get Do­nald Trump for seksu­el­le over­greb, Kvin­de­li­ge va­el­ge­re Det har isa­er ko­stet i for­hold til sving­s­ta­ter­nes kvin­de­li­ge va­el­ge­re, der i for­vej­en hav­de sva­ert ved at slu­ge Do­nald Trumps stil og hans pla­ner som ek­sem­pel­vis den ka­em­pemur, han sta­dig vil byg­ge langs he­le den ame­ri­kansk-me­xi­can­ske gra­en­se. Og mens Fl­o­ri­da, Iowa og Ohio nu helt re­a­li­stisk er in­den for Cl­in­tons ra­ek­ke­vid­de, så be­gyn­der de­mo­kra­ter­ne og­så at drøm­me om tra­di­tio­nelt dybt kon­ser­va­ti­ve sta­ter som Arizo­na, North Ca­ro­li­na og Ne­va­da.

Det er sta­ter som Lou­i­si­a­na, Ala­ba­ma og Ten­nes­see, som al­drig vil va­el­ge en de­mo­kra­tisk kan­di­dat som Hil­lary. Mod­sat er der inkar­ne­re­de de­mo­kra­ti­ske sta­ter som Ca­li­for­ni­en, Was­hin­g­ton og New York, hvor Trump ik­ke har en chan­ce. Men så er der sving­s­ta­ter­ne. Og det er dér, kam­pen står fra nu og frem til tirs­dag 8. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.