Trump-sta­ter­ne13

BT - - NYHEDER -

Skal kon­cen­tre­re sig om: Hil­lary skal selv­føl­ge­lig min­de va­el­ger­ne om, at hun er en al­vor­lig po­li­ti­ker, der har vi­et sin kar­ri­e­re til at hja­el­pe børn, kvin­der og den hård­t­ar­bej­den­de ame­ri­ka­ner. Sam­ti­dig skal hun slå på sin er­fa­ring in­den for in­ter­na­tio­nal po­li­tik. Og uden at ha­e­ve stem­men alt for me­get skal Cl­in­ton min­de va­el­ger­ne om Trumps på­stå­e­de sex-over­greb, hans for­ta­lel­ser og hans mang­len­de po­li­ti­ske er­fa­ring. Skal hol­de sig fra: At kom­me for ta­et på den tru­en­de emailsag, som FBI nu har genåb­net. Mens Hil­lary Cl­in­ton var uden­rigs­mi­ni­ster, brug­te hun en pri­vat ser­ver. Der­ved gjor­de Cl­in­ton top­hem­me­li­ge do­ku­men­ter til­ga­en­ge­li­ge for ’fjen­den’ og brag­te iføl­ge re­pu­bli­ka­ner­ne USAs sik­ker­hed i fa­re. Skal kon­cen­tre­re sig om: Kon­kre­te po­li­ti­ske til­tag som valg af hø­jeste­rets­dom­me­re og om en frem­ti­dig be­gra­ens­ning af den tid, som et med­lem af kon­gres­sen kan sid­de i sam­me job. Over de na­e­ste ti da­ge har Trump des­pe­rat brug for at ud­vi­de sin va­el­ger­ska­re. Skal hol­de sig fra: Per­son­li­ge for­na­er­mel­ser og al snak om se­xskan­da­ler og de på­stå­e­de of­re, som Trump an­gi­ve­ligt nu vil sagsø­ge. Den slags gør ker­ne­va­el­ger­ne gla­de. Men grim­me ord og uover­ve­je­de trus­ler skra­em­mer min­dre ra­bi­a­te va­el­ge­re over til Hil­lary Cl­in­ton.

I USA er det ik­ke an­tal­let af per­son­li­ge stem­mer, der af­gør pra­esi­dentval­get. Hver en­kelt stat har der­i­mod et an­tal valg­mands­stem­mer. F.eks får Hil­lary Cl­in­ton 55 valg­mands­stem­mer, hvis hun vinder Ca­li­for­ni­en. Trump får 38 valg­mands­stem­mer, hvis han vinder Te­xas. Ik­ke-ta­et-be­bo­e­de sta­ter som Mon­ta­na og Ne­bra­ska gi­ver kun hhv. fem og tre valg­mands­stem­mer. Og dén kan­di­dat, der kom­mer over ’det magi­ske an­tal’ 270 valg­mands­stem­mer, vinder val­get. I den ame­ri­kan­ske valg­kamp kan he­le op­lø­bet bli­ve af­gjort af én lil­le for­ta­lel­se.Der­for skal bå­de Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton i den grad pas­se på, hvad de si­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.