Hjem­me­rø­ve­re bli­ver hjem­me

BT - - NYHEDER -

KRIMINALITET Der er ble­vet min­dre ri­si­ko for, at en rø­ver pas­ser dig op i dit eget hjem og tru­er dig til at ud­le­ve­re spa­re­pen­ge­ne og bil­nøg­ler­ne. Det skri­ver DR Syd i dag.

An­tal­let af hjem­me­rø­ve­ri­er er fal­det si­den 2009, som var det år, hvor der blev an­meldt flest hjem­me­rø­ve­ri­er i lan­dets 12 po­li­tik­red­se – na­er­me­re be­stemt 370.

Det tal faldt til 176 sid­ste år, og i før­ste hal­vår af 2016 er der an­meldt 96 hjem­me­rø­ve­ri­er.

For­kla­rin­gen er et ge­ne­relt fald i kri­mi­na­li­te­ten, og det ma­er­ker man hos po­li­tiets di­strik­ter, be­kra­ef­ter po­li­ti­in­spek­tør hos Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti Kaj Ni­el­sen.

»Vi har op­le­vet et stort fald i den her ty­pe kriminalitet på na­e­sten en tred­je­del,« si­ger han om sta­ti­stik­ken, der i hans di­strikt er gå­et fra 32 hjem­me­rø­ve­ri­er i 2010 til fem an­mel­del­ser i før­ste hal­vår af 2016.

Hos Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ef­ter­forsk­nings­cen­ter forta­el­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Lars Mor­ten­sen, at fal­det kan af­la­e­ses an­dre ste­der end på an­tal­let af rø­ve­ri­er. Når fa­er­re bli­ver rø­vet i de­res eget hjem, så øger det tryg­he­den i sam­fun­det.

»Folk fø­ler sig helt be­ret­ti­get tryg­ge i de­res hjem i Dan­mark. Det skal de og­så va­e­re, og der­for er det enormt po­si­tivt, at vi ser det fald i kriminalitet,« si­ger han til DR Syd. Folk fø­ler sig helt be­ret­ti­get tryg­ge i de­res hjem i Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.