89-årig kvin­de dra­ebt i bil­u­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En 89-årig kvin­de mi­ste­de li­vet, da hun i går ef­ter­mid­dag var in­vol­ve­ret i en al­vor­lig tra­fi­ku­lyk­ke på Ru­te 16 Amts­vej­en mel­lem Hil­le­rød og Fre­de­riks­va­erk na­er Me­lø­se.

Det op­ly­ser vagt­chef Pe­ter Ole­sen fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

»En kvin­de på 89 år er død. Hun kør­te over i den mod­sat­te vogn­ba­ne på vej­en,« si­ger vagt­che­fen.

Po­li­ti­et er ved at un­der­ret­te kvin­dens på­rø­ren­de, og man er der­for til­ba­ge­hol­den­de med yder­li­ge­re in­for­ma­tio­ner om hen­de.

Kvin­den kør­te af end­nu uvis­se år­sa­ger over i den mod­sat­te vej­ba­ne på stra­ek­nin­gen. En an­den bil kom kø­ren­de mod hen­de, og de to bi­ler ram­te hin­an­den fron­talt.

I den mod­kø­ren­de bil sad en per­son, der er ble­vet bragt på ho­spi­ta­let for at bli­ve un­der­søgt.

Og­så en tred­je bil blev in­vol­ve­ret i ulyk­ken.

»Da kvin­den har ramt den før­ste bil fron­talt, bli­ver hen­des bil slyn­get til­ba­ge i sin op­rin­de­li­ge vogn­ba­ne. Her ram­mer den en an­den bil. In­gen af dem i den­ne bil er dog kom­met til ska­de,« si­ger vagt­che­fen.

Det er uvist, hvor­for kvin­den kom over i den for­ker­te vogn­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.