De har ik­ke råd til at bli­ve skilt

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Re­ge­rin­gen er ud­for­dret. For­hand­lin­ger­ne om fi­nans­lov og 2025-plan be­va­e­ger sig i bed­ste fald i sneg­le­fart. Men hvad va­er­re er: Der sy­nes ik­ke at va­e­re no­gen plan for, hvor­dan man skal kom­me ud af stil­stan­den. Det er ik­ke en hold­bar stra­te­gi ba­re at ven­te på, at en el­ler an­den bli­ver tra­et. Og i mel­lem­ti­den bre­der op­gi­ven­he­den sig. ME­NINGS­MÅ­LIN­GER­NE TA­LER ET ty­de­ligt sprog. Hvis blå blok ta­ber – el­ler smi­der – takt­stok­ken, vil et valg sand­syn­lig­vis fø­re til en Met­te Fre­de­rik­sen-le­det re­ge­ring. Al­li­ge­vel vi­ste en frisk må­ling for Po­li­ti­ken og TV2, at knap halv­de­len af va­el­ger­ne ger­ne ser et valg in­den­for det na­e­ste hal­ve år. Mest in­ter­es­sant er det, at det gjaldt for 30 pct. af de bor­ger­li­ge va­el­ge­re.

Må­lin­gen skal la­e­ses med for­sig­tig­hed. Den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed er på knap tre pct. og folk kan ha­ve haft man­ge og me­get for­skel­li­ge grun­de til at øn­ske et valg. Men Ven­stres grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de, lag­de ik­ke skjul på, at det var et over­ra­sken­de re­sul­tat.

Man må an­ta­ge, at i hvert fald en del af de 30 pct. bor­ger­li­ge, som øn­sker et valg, ik­ke reg­ner med, at det kan vin­des. Hvor­for kan va­el­ge­re så al­li­ge­vel øn­ske det?

Det er lidt li­ge­som den skils­mis­se, som kan va­e­re un­der op­sej­ling i det lil­le dan­ske hjem. Når først tem­pe­ra­men­ter, gam­melt nag og mis­for­stå­el­ser har slidt la­en­ge nok, bli­ver det ef­ter­hån­den ver­dens dår­lig­ste ar­gu­ment, at ’vi har ik­ke råd til at bli­ve skilt’. I sid­ste en­de vinder fø­lel­ser­ne over lo­gik­ken i man­ge fa­mi­li­er. Den ene fora­el­ders øn­ske om at re­a­li­se­re sig selv kan ik­ke for­e­nes med den an­den fora­el­ders krav om, at al­le må­l­ti­der spi­ses om det fa­el­les bord. Til sidst kan man ik­ke la­en­ge­re hu­ske, hvor­for man en­gang kun­ne li­de hin­an­den. Og når det fø­les, som om det he­le kun kan en­de ét sted, så be­gyn­der selv bør­ne­ne må­ske at hå­be på, at det ba­re kan bli­ve over­stå­et. Så­dan kan va­el­ge­re og­så få det.

Al­li­ge­vel bli­ver man sam­men. La­en­ge. For in­gen øn­sker at va­e­re den, der ta­ger den af­gø­ren­de be­slut­ning om, at nu er det slut. Det sam­me gør sig ga­el­den­de for re­ge­rin­gen og blå blok. LA HAR SAT en de­ad­li­ne for at få ind­fri­et sit krav. De Kon­ser­va­ti­ve vil ka­em­pe for sam­men­hol­det la­en­ge – me­nings­må­lin­ger­ne ser og­så sa­er­de­les dy­stre ud for dem. DF er gen­nem 21 år ve­get til­ba­ge fra at ta­ge an­svar af den mest al­vor­li­ge slags, som det at ud­lø­se et valg er. Og stats­mi­ni­ste­ren er kendt for at ka­em­pe til den sid­ste dag – og da­gen ef­ter – for sin over­le­vel­se. Den blå fa­mi­lie sid­der der­for sta­dig om­kring bor­det. Nog­le stir­rer, nog­le ha­en­ger med na­e­bet, nog­le sku­ler an­kla­gen­de og an­dre tjek­ker ba­re de­res mo­bil.

Og så er det, at ’the la­dy in red’ – den an­den kvin­de – plud­se­lig kan bli­ve den ud­lø­sen­de fak­tor. Thu­le­sen Da­hl har da og­så flir­tet na­e­sten uha­em­met med Met­te Fre­de­rik­sen og sat sva­er­me­ri­ske tan­ker i gang om et S/DF sam­ar­bej­de, må­ske end­da en ny frem­tid. Men af­slø­rin­ger om Thu­le­sen Da­hls øko­no­mi­ske sans (i hvert fald med EU-midler) har køl­net flir­ten be­trag­te­ligt. Det kan jo få en­hver sva­er­me­risk mand til at se hjemad igen.

Nu­vel. Et re­ge­rings­sam­ar­bej­de er ik­ke et ae­g­te­skab. Det er et pro­fes­sio­nelt sam­ar­bej­de, som i sin grundsub­stans er kon­flikt­fyldt, for­di for­skel­li­ge in­ter­es­ser, po­si­tio­ner og magt­for­hold kon­stant stø­der sam­men. Men i sid­ste en­de hand­ler det og­så om til­lid. Og om en tro på, at man er sta­er­ke­re sam­men, end man vil­le va­e­re hver for sig. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.