Ko­st­råd-bal­la­de – det er ik­ke nemt, vel?

BT - - NYHEDER -

JENS GAARDBO OG MOR­TEN PELCH SKRI­VER I BT SØNDAGSKLUMMEN

Jeg har gen­nem­trawlet de of­fi­ci­el­le ko­st­råd. Der er jo en kost­py­ra­mi­de, tro­e­de jeg. Men nej, den er vist­nok af­skaf­fet og er­stat­tet af en mad­tal­ler­ken. Og al­le­re­de der op­står bal­la­den.

De si­ger f.eks, at kar­to­f­ler kun må fyl­de 40 pro­cent af tal­ler­ke­nen. Men på mi­ne tal­ler­ke­ner fyl­der ale­ne to mid­del­sto­re ba­ge­kar­to­f­ler nemt 50 pro­cent. De si­ger og­så, at kød kun må fyl­de 20 pro­cent, men det må va­e­re for­di, de ik­ke ken­der de grill­pøl­ser, jeg kø­ber op­pe hos slag­ter Her­mann. Det er nog­le or­dent­li­ge kal­le­vap­ser, som umu­ligt kan va­e­re på den plads, sta­ten vil af­sa­et­te til dem.

Løs­nin­gen er na­tur­lig­vis at kø­be nog­le stør­re tal­ler­ke­ner, så det har jeg gjort. Men jeg er ik­ke sik­ker på, at det bi­dra­ger til et la­en­ge­re liv. Isa­er for­di de klo­ge gen­nem åre­ne har skif­tet me­ning en del gan­ge. Gen­nem ty­ve år rå­d­gav sta­ten så­le­des dan­sker­ne om at spi­se me­re brød. Det gør de ik­ke me­re. Den an­be­fa­le­de og­så, at ma­end måt­te drik­ke 21 gen­stan­de om ugen. Nu må vi kun drik­ke 14. Var de 21 så en fejl? Og hvad med os, der ha­el­der det tredob­bel­te ned – skal vi vir­ke­lig op­gi­ve det go­de hu­mør for blot at bi­dra­ge til den i for­vej­en enor­me ae­l­dre­be­folk­ning?

Jeg kan og­så gø­re som min kol­le­ga Lars. Han gik på ste­nal­der­kost, kød & grønt­sa­ger – og vup­ti var ma­ven va­ek. In­gen fe­de ma­el­ke­pro­duk­ter her. Om­vendt (og det er ik­ke no­get jeg fin­der på) gik en kvin­de­lig kol­le­ga på flø­de­kur – og hun tab­te sig og­så. Det er ik­ke nemt, vel?

Og hvad skal mit lil­le bar­ne­barn spi­se, når jeg skal pas­se hen­de? Sund­heds­sty­rel­sen sag­de sid­ste år, at små børn ik­ke må spi­se rov­fisk som f.eks. tun, for­di der er for man­ge tung­me­tal­ler i dem. Hvad så når hun ik­ke la­en­ge­re er helt så lil­le? Og vi an­dre har jo i øv­rigt fulgt sta­tens råd og spist mas­ser af fed fisk gen­nem fle­re år, så jeg be­gyn­der at for­stå, hvor­for de fle­ste af os er så tun­ge i rø­ven.

Per­son­ligt er jeg glad for, at sta­ten ik­ke spe­ci­fikt ad­va­rer mod may­on­nai­se og ri­ste­de pøl­ser. Beg­ge ting sma­ger godt. De gi­ver og­så mod på til­va­e­rel­sen, og livs­lyst vil­le da va­e­re en ga­ve at kun­ne gi­ve sit bar­ne­barn, ik’?

En gang imel­lem er den bed­ste rå­d­giv­ning den, der kom­mer fra li­vet, mens man har det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.