Has­h­pus­he­res hja­el­pe­re får zo­ne­for­bud

BT - - NYHEDER -

Som det er i dag, kan po­li­ti­et gi­ve has­hhand­le­re for­bud mod at va­e­re i om­rå­der i en vis ra­di­us fra ek­sem­pel­vis Chri­sti­a­nia. Frem­over skal po­li­ti­et og­så kun­ne ud­ste­de den slags zo­ne­for­bud til has­hhand­ler­nes hja­el­pe­re. Det skri­ver TV2. Re­ge­rin­gen vil kon­kret la­de po­li­ti­et gi­ve zo­ne­for­bud til per­so­ner, som ik­ke di­rek­te er in­vol­ve­ret i has­hhand­len, men som hja­el­per til.

»Nu bli­ver det ud­vi­det til de vag­ter, som er om­kring det her, og sam­ti­dig og­så dem, der lø­ber med tin­ge­ne,« si­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) til TV2.

»Og det bli­ver et me­get ef­fek­tivt in­stru­ment i for­hold til for ek­sem­pel Pus­her­stre­et på Chri­sti­a­nia. Her får pus­her­ne ty­pisk bå­de hja­elp fra ’lø­ber­ne’, der trans­por­te­rer hash og pen­ge, og fra ’has­hvag­ter­ne’, der sør­ger for at ad­va­re pus­her­ne og lø­ber­ne, hvis der er po­li­ti i na­er­he­den.

Men de nye reg­ler for zo­ne­for­bud skal ik­ke kun ga­el­de om­kring Chri­sti­a­nia. De skal bru­ges i he­le lan­det, un­der­stre­ger ju­stits­mi­ni­ste­ren. Et zo­ne­for­bud ga­el­der i tre må­ne­der og ko­ster en uges fa­engsel at over­tra­e­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.