VIDENSKAB.DK Du kan gø­re dit barn til en la­e­se­he­st

BT - - NYHEDER -

Hvis du er fora­el­der til et barn med la­e­se­van­ske­lig­he­der, har du selv en enorm be­tyd­ning for, om dit barn en­der med at bli­ve sta­erk til at la­e­se. Det vi­ser re­sul­ta­tet af et stort dansk forsk­nings­pro­jekt fra Aar­hus Uni­ver­si­tet med 1.587 børn i 2. klas­se.

»Vo­res forsk­ning vi­ser me­get klart, at man ved nog­le helt hånd­gri­be­li­ge råd kan få fora­el­dre­ne til at la­e­se med de­res børn på en må­de, som mar­kant for­bed­rer bør­ne­nes ev­ner til at la­e­se og for­stå, hvad de la­e­ser,« forta­el­ler pro­fes­sor Si­mon Cal­mar An­der­sen fra In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

I stu­di­et ud­vik­le­de for­sker­ne et me­get sim­pelt sa­et va­er­k­tø­jer og råd, som bør­ne­ne fik med sig hjem.

Ek­sem­pel­vis skul­le fora­el­dre­ne snak­ke med de­res børn om bø­ger­ne, in­den de gik i gang med at la­e­se dem. Her kun­ne de ek­sem­pel­vis snak­ke om, hvad bør­ne­ne tror, at bø­ger­ne hand­ler om.

Fora­el­dre­ne skul­le og­så snak­ke med bør­ne­ne om bø­ger­ne, mens de la­e­ser dem – blandt an­det om de for­skel­li­ge ord, der kan va­e­re sva­e­re at for­stå.

Og sidst, men ik­ke mindst, skul­le fora­el­dre­ne og­så ta­le med bør­ne­ne om bø­ger­ne, ef­ter de hav­de la­est dem.

»Spe­ci­elt børn af fora­el­dre, som har en idé om, at de­res børn er med­født dår­li­ge til at la­e­se, har gavn af det her,« forta­el­ler Si­mon Cal­mar An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.