An­ne Ga­de­gaard: Er det for tid­ligt med bo­tox?

BT - - TV/RADIO -

Selv om det for nog­le må­ske fø­les som i går, så er det om­trent 13 år si­den, An­ne Ga­de­gaard sang og dan­se­de sig til en MGP-sejr med num­me­ret ’Ara­bi­ens drøm’.

Og den blon­de blog­ger og san­ger, der fyl­der 25 år 7. novem­ber, har i øje­blik­ket selv en min­dre kri­se over at run­de et skar­pt hjør­ne. Det skri­ver hun i et nyt ind­la­eg på sin blog an­ne­ga­de­gaard.com.

Ga­de­gaard me­ner nem­lig, at ti­den har sat sig så man­ge spor i form af tra­et hud, at hun tra­en­ger til en op­stram­ning. Der­for har hun nu i no­gen tid over­ve­jet, om hun skul­le la­eg­ge sig un­der nå­len og få stram­met hu­den op med ryn­ke­mid­ler­ne bo­tox el­ler re­styla­ne. Idéen mø­der ik­ke me­gen op­bak­ning blandt san­ge­rens bo­fa­el­ler.

»Det har jeg snak­ket me­get om her på det sid­ste, hvor al­le i lej­lig­he­den si­ger til mig: ’An­ne, du er ik­ke en­gang fyldt 25 år – slap af!’, skri­ver An­ne Ga­de­gaard i blo­gind­la­eg­get.

Og selv om Me­lo­di Grand Prix-stjer­nen er for­ta­ler for, at man skal gø­re, som man har lyst til, så er hun al­li­ge­vel nå­et frem til, at det er for tid­ligt med nå­le i den­ne om­gang.

»Jeg kun­ne sag­tens fo­re­stil­le mig at få bo­tox, re­styla­ne, el­ler hvad det el­lers hed­der på et tids­punkt i mit liv. Ik­ke li­ge nu, for­di jeg i vir­ke­lig­he­den ta­en­ker, om det er lidt for tid­ligt,« skri­ver An­ne Ga­de­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.