M

BT - - SONDAG -

oar? De stod over op­va­sken. Mor og dat­ter. Hun var ble­vet 18 år, og hav­de i en tid ta­enkt sto­re tan­ker. Nu tog hun sig sam­men. ’Jeg har ta­enkt mig at ta­ge til Kø­ben­havn og op­sø­ge min far!’, sag­de hun kon­sta­te­ren­de. Re­ak­tio­nen var dog langt­fra som ven­tet. ’Han er ik­ke din far’ lød det svi­den­de svar, som skul­le bra­en­de sig ind i den un­ge pi­ges krop og sja­el. Mart­re hen­de i man­ge år. Li­ge­som det hav­de mart­ret hen­des mor.

I en se­rie på fi­re af­snit har DR K net­op prik­ket et til­tra­engt hul på et af be­sa­et­tel­ses­ti­dens mest be­ta­end­te ka­pit­ler. Ka­pit­let om ty­sker­pi­ger­ne og de­res børn. Så­dan ét, som Hen­ny Gra­num er.

Selv­om hun er ble­vet 73 år, står sam­ta­len i køk­ke­net i dag li­ge så le­ven­de for hen­de som den dag i 1960, hvor hun fik at vi­de, at hen­des far ik­ke var en dansk sø­mand. Men en tysk sol­dat.

»Jeg fik et chok. Bil­le­der­ne på det, som vi hav­de la­ert i sko­len om de her ty­sker­pi­ger, var det ene­ste, jeg så. Bil­le­der af pi­ger, som blev jag­tet nøg­ne gen­nem ga­der­ne og blev klip­pet skal­de­de. Nu var min mor én af dem, som sam­fun­det så så­dan på, Det var en hård be­sked at få,« min­des Hen­ny Gra­num.

Hen­des mor hed Ir­ma og var blot én af de om­kring 50.000 dan­ske pi­ger, som un­der be­sa­et­tel­sen fo­rel­ske­de sig i en tysk sol­dat og be­tal­te pri­sen. Ha­det i be­folk­nin­gen var kom­pro­mis­løst og fø­lel­ses­la­det. Felt­madras­ser, blev de kaldt. Ty­sker­lu­de­re. Sy­fi­lis­hop­per. Be­teg­nel­ser der kla­e­be­de sig fast i hi­sto­ri­ebø­ger­ne i man­ge år­ti­er ef­ter og stig­ma­ti­se­re­de kvin­der­ne for li­vet.

La­eg­ger låg på for­ti­den

Anet­te War­ring er hi­sto­ri­ker ved Roskil­de Uni­ver­si­tet og har si­den slut­nin­gen af 1980er­ne for­sket i dét, hun op­fat­ter som ’et me­get skam­fuldt ka­pi­tal i dan­marks­hi­sto­ri­en, som vi har al mu­lig grund til at ta­ge af­stand fra og ta­ge ved la­e­re af’.

At ka­pit­let ef­ter me­re end 75 år sta­dig er så ta­bu­i­se­ret, at man­ge børn af ty­sker­pi­ger­ne og de­res børn fort­sat la­eg­ger låg på det, skyl­des iføl­ge Anet­te War­ring, at vi som land og be­folk­ning har haft be­hov for at fast­hol­de det Fort­sa­et­ter na­e­ste si­de |

SUSANNE JOHANSSON suss@bt.dk IDA GULDBAEK ARENTSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.