N

BT - - SONDAG -

I KØK­KE­NET I DAG: or­malt er pan­na cot­ta en ma­el­ke­hvid bud­ding la­vet af kogt flø­de og med smag af va­nil­je. Men ik­ke når An­ne Molt­ke Da­hl – bed­re kendt som An­ne au Cho­co­lat – la­ver den. For så er den selv­føl­ge­lig cho­ko­la­de­brun. »Cho­ko­la­de gør pan­na cot­ta­en til en rig og in­tens des­sert med en fløjls­blød smag.«

Så­dan ly­der det, når man be­der An­ne au Cho­co­lat, BTs nye des­sert­kok, for­kla­re, hvor­for hun bru­ger cho­ko­la­de i pan­na cot­ta.

Det gør hun i øv­rigt og­så i cre­me bru­lee, på gu­lero­d­ska­gen, i crum­b­le og i man­ge an­dre vel­kend­te des­ser­ter og ka­ger.

»Cho­ko­la­de er for mig en smag­fuld san­se­va­ek­ker. Al­le ka­ger og des­ser­ter sma­ger ba­re godt, når de bli­ver til­ført cho­ko­la­de. De får al­tid lidt me­re wauw-ef­fekt,« for­kla­rer hun.

An­ne Molt­ke Da­hl be­gynd­te sin po­pu­la­e­re cho­ko­la­de­blog an­ne­au­cho­co­lat.dk til­ba­ge i 2009 og var der­med med til at ska­be den hy­pe, der i dag er om­kring isa­er mørk cho­ko­la­de, hø­je ka­ka­o­pro­cen­ter og kva­li­tet.

Men selv­om su­per­mar­ke­der­ne i dag har hyl­de­me­ter med mørk cho­ko­la­de i al­skens va­ri­an­ter, er der sta­dig me­get at la­e­re dan­sker­ne. For ek­sem­pel, at me­get af den cho­ko­la­de, som vi tror er god, i vir­ke­lig­he­den er fuld af frem­me­de fedt­stof­fer som pal­min frem­for den na­tur­li­ge ka­ka­os­mør.

»Ka­ka­os­mør er kost­bart, så det at an­ven­de et bil­li­ge­re fedt­stof er selv­føl­ge­lig en må­de at re­du­ce­re cho­ko­la­de­pri­sen for cho­ko­la­de­pro­du­cen­ter. Men det for­rin­ger cho­ko­la­dens kva­li­tet og isa­er smags­op­le­vel­sen og mund­fø­lel­sen,« for­kla­rer An­ne Molt­ke Da­hl.

På sam­me må­de er det en myte, at høj ka­ka­o­pro­cent er det sam­me som kva­li­tet.

»Cho­ko­la­dens kva­li­tet af­ha­en­ger af ka­ka­obøn­ner­ne, og af hvor­dan de er ble­vet be­hand­let. Li­ge fra de lig­ger mel­lem frugt­kø­det i ka­ka­of­rug­ten til de er ble­vet til den en­de­li­ge cho­ko­la­de­pla­de.«

Der­for op­for­drer An­ne Molt­ke Da­hl til, at dan­sker­ne går ef­ter cho­ko­la­de, der in­de­hol­der så få in­gre­di­en­ser som mu­ligt ud over ka­ka­os­mør og ka­ka­o­tør­stof og suk­ker. Der må og­så godt va­e­re va­nil­je og le­cit­hin i (og ma­el­ke­pul­ver i ma­el­ke­cho­ko­la­de og den hvi­de cho­ko­la­de), men helst ik­ke an­det.

»Når man la­ver en cho­ko­la­de­des­sert, gi­ver det vir­ke­lig en bed­re op­le­vel­se, hvis man bru­ger en or­dent­lig cho­ko­la­de,« lover hun.

Når du har få­et fat i den go­de cho­ko­la­de, er det ba­re med at ny­de den – og ka­ste dig ud i at bru­ge den i køk­ke­net og­så.

»Cho­ko­la­de er slet ik­ke så sva­ert at ha­ve med at gø­re, som folk tror. Det er klart, at tem­pe­re­ring af cho­ko­la­de kan va­e­re lidt angst­pro­vo­ke­ren­de før­ste gang, men så snart du har prø­vet det et par gan­ge, kan du sag­tens få suc­ces,« si­ger hun og be­ro­li­ger med, at man­ge af ting, du la­ver med cho­ko­la­de i køk­ke­net, slet ik­ke kra­e­ver tem­pe­re­ring el­ler ter­mome­ter. For ek­sem­pel pan­na cot­ta.

Li­ne Fel­holt | plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.