T

BT - - SONDAG -

o ma­end ta­et på de 70 år står i en bok­se­ring, der er i guld­plan. De stø­der et par hur­ti­ge slag mod hin­an­den, step­per, frem, til si­den, og buk­ker og duk­ker for hug. »Av, for sa­tan,« si­ger Stig Vogn­sen.

»Det var, for­di jeg kom til at ram­me din ka­e­be, da jeg vil­le ram­me bry­stet,« si­ger Jør­gen Lin­de­gaard. Det er må­ske og­så en un­fair kamp, for Jør­gen Lin­de­gaard er tid­li­ge­re ama­tør­bok­ser. Det er Stig Vogn­sen ik­ke. Men det er så­dan set li­ge me­get, for det er me­get sja­el­dent, at de over­ho­ve­det går i rin­gen og slås. Det er mest in­ter­val­tra­e­ning, slag på bok­se­bol­de, El­vis på an­la­eg­get og al­min­de­lig styr­ke­tra­e­ning, de dyr­ker. Og så det so­ci­a­le.

I ud­kan­ten af Ring­s­ted lig­ger Ring­s­ted Bok­se­klub. Og i Ring­s­ted Bok­se­klub fin­des den ti år gam­le for­e­ning ’Bok­se­ni­ster­ne’, der til­by­der mo­tions­boks­ning til pen­sio­ni­ster. Den ene­ste pen­sio­ni­st­bok­se­klub i Dan­mark, ef­ter at sam­ar­bejds­klub­ben i Oden­se gik i sig selv. Her hand­ler det ik­ke om at kon­kur­re­re. Det hand­ler om at hol­de sig i form, dyr­ke ven­ska­ber og at va­e­re sam­men, når man ik­ke la­en­ge­re ind­går i et dag­ligt ar­bejds­liv med ru­ti­ner, va­ner, mø­der, frokost­pau­ser og ting, man skal.

Kurt No­a­ck har al­drig va­e­ret bokser. Og han tra­e­ne­de ik­ke me­get, da han sta­dig ar­bej­de­de som ma­skin­me­ster.

»Det er jo ba­re dej­ligt at hol­de sig i form. Og så får man ven­ska­ber her. Det skal man ik­ke un­der­vur­de­re. Min ko­ne spil­ler me­get golf, men det er for stil­le til mig. Og det er og­så for­de­len ved at va­e­re pen­sio­nist – man kan gø­re det, man sy­nes er sjovt,« si­ger han. Det er ham, der pi­sker de an­dre af sted. »To mi­nut­ters stød og så tre om­gan­ge rundt om ba­nen el­ler fem arm­stra­ek­ke­re,« rå­ber han.

Jør­gen Lin­de­gaard og de ot­te an­dre ma­end

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.