Far for­lod os

BT - - SONDAG -

Det her er før­ste gang, jeg gør så­dan no­get her, men jeg tror, jeg har brug for et råd fra en, som ik­ke er min fa­mi­lie. Jeg skal gø­re det så kort, jeg kan, da du sik­kert skal la­e­se man­ge mail igen­nem :). Min far for­lod os, da jeg var 3 år gam­mel. Jeg kan fak­tisk ty­de­ligt hu­ske den sid­ste gang, jeg så ham. Han lo­ve­de at kom­me snart. Nu er jeg 26 år og har sta­dig ik­ke set ham. Nu har jeg så for to år si­den en­de­lig fun­det ham. Og li­ge si­den har jeg gå­et med det di­lem­ma, om jeg skal kon­tak­te ham el­ler ej. Den lil­le pi­ge in­de­ni mig vil ger­ne vi­de hvor­for. Og hun skri­ger of­te me­get hø­je­re end det voks­ne jeg. Jeg er på in­gen må­der in­ter­es­se­ret i at få et for­hold til min far. Det er for sent for mit ved­kom­men­de. Men al­li­ge­vel fø­ler el­ler tror jeg, at jeg har brug for at vi­de, hvor­for han gjor­de som han gjor­de. Bør jeg ba­re la­de det lig­ge, el­ler skal jeg ta­ge mig sam­men og så ba­re få det over­stå­et?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.