Ud­sigt til velva­e­re i

BT - - REJSER -

KINA der­til fra Dan­mark, er det sta­dig kun et få­tal af de dan­ske Kina-rej­sen­de, der har få­et øj­ne­ne op for om­rå­det. I en rød­vin­skil­de – som må si­ges at hø­re til de me­re ekso­ti­ske og bog­sta­ve­ligt talt kulør­te for­mer for hot springs – mø­der jeg en fre­dag af­ten en ki­ne­sisk for­ret­nings­mand fra Shang­hai og hans hu­stru. Snak­ken går lystigt, og isa­er det lil­le, even­tyr­li­ge kon­ge­ri­ge mod nord, der ud­gør min hjem­stavn, spør­ger par­ret nys­ger­rigt ind til. Det he­le fo­re­går på en­gelsk kry­dret med nog­le få glo­ser på man­da­rin, som jeg iha­er­digt har for­søgt at la­e­re. At jeg ka­ster mig ud i at for­sø­ge mig på na­tio­nalspro­get er med til at bry­de isen, og sam­ta­len gli­der der­u­dad i et forun­der­ligt sprog­ligt mi­ks.

Det er ik­ke kun Fuzhous var­me kil­der, der gør om­rå­det va­erd at be­sø­ge. Fuji­an-provin­sen, som Fuzhou lig­ger i, rum­mer stor­lad­ne bjerg­land­ska­ber. Na­tu­ren er bjerg­ta­gen­de og fø­les na­er­mest men­ne­ske­tom. Ef­ter en tur i en varm kil­de ful­den­der en van­dre­tur i bjer­ge­nes stil­hed fø­lel­sen af en frisk start for kor­pus og sind. Tan­ker­ne kan man un­der al­le om­sta­en­dig­he­der sen­de på en ka­er­kom­men flugt, sam­ti­dig med at man la­der sig ind­hyl­le i en kom­plet fø­lel­se af at gå i ét med Mo­der Jords na­tur. Kli­ma­et i Fuzhou er sub­tro­pisk, men man er ta­et ved van­det, så nok er det varmt året rundt, men sa­er­ligt i det dan­ske ef­ter­år er det mildt og tørt med en be­ha­ge­lig tem­pe­ra­tur ta­et på 30 gra­der.

Fuzhou var i år­hund­re­der en by, der var tem­me­lig iso­le­ret på grund af sin be­lig­gen­hed godt gemt in­de i bjer­ge­ne. Et over­slag på be­folk­nings­tal­let i by­en vil va­e­re om­kring seks mio., alt ef­ter op­ta­el­lings­me­to­de. Alt­så en by med fle­re ind­byg­ge­re, end vi kan ta­el­le os til i Dan­mark. Men i ver­dens mest fol­ke­ri­ge land kan en by med seks mio. ind­byg­ge­re ik­ke en­gang sni­ge sig ind på top 20-li­sten over na­tio­nens stør­ste by­er.

Kina er ef­ter­hån­den ik­ke så sva­er at rej­se i på egen hånd, når det ga­el­der de mest vel­kend­te rej­se­mål som Bei­jing og Shang­hai, men pak­ke­rej­ser er den nem­me­ste må­de at kom­me til en by som Fuzhou. Den stør­ste tu­ro­pe­ra­tør, Dra­gon De­light, vur­de­rer, at der kom­mer 4.0005.000 ve­st­li­ge turi­ster til by­en hvert år via et pak­ke­kon­cept. Fuzhou har en char­me­ren­de, ae­l­dre by­del med mu­se­er og pit­to­re­ske ste­der. By­en be­sø­ges af man­ge au­stral­ske turi­ster, men og­så man­ge ame­ri-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.