Den gem­te by

BT - - REJSER -

kan­ske turi­ster la­eg­ger vej­en for­bi. De syd­li­ge kyst­provin­ser har sta­dig en be­ske­den uden­land­sk turis­me, for­di de kon­kur­re­rer ind­byr­des om turi­ster­ne. Men un­der over­skrif­ten ’Den ma­ri­ti­me Sil­ke­vej’ for­sø­ger provin­ser­ne at tra­ek­ke linj­en til den man­ge hund­re­de år gam­le han­dels­ru­te fra øst til vest. Li­ge ved si­den af Fuzhous grøn­ne lun­ge, West La­ke (Xi Hu), lig­ger Fuji­an Provin­ci­al Mu­se­um. Det sy­nes top­mo­der­ne og rum­mer gen­stan­de fra de ae­ld­ste ti­der, og man har rig mu­lig­hed for at bli­ve klo­ge­re på eg­nens kul­tur og ma­ri­ti­me hi­sto­rie. På mu­se­et kan man og­så op­le­ve (gra­tis) syd­ki­ne­sisk ope­ra, der er en helt sa­er­lig kunst­form, som er gan­ske sva­er at for­stå, men me­get fa­sci­ne­ren­de.

Fuzhou er på én gang en gam­mel by med mas­ser af kul­tu­rel­le og hi­sto­ri­ske min­des­ma­er­ker og så en mel­lem­stor, mo­der­ne ki­ne­sisk by. Når man som jeg har rejst i Hong­kong, gen­ken­der man tra­fik og kli­ma, og net­op den sid­ste del min­der og­så me­get om na­bo­en Taiwan.

Fisk og skal­dyr er en de­li­ka­tes­se i sto­re de­le af Kina, men i Fuzhou er det bå­de bil­ligt og be­sna­e­ren­de.

Køk­ke­net i Fuzhou er be­ha­ge­ligt kry­dret, og på man­ge re­stau­ran­ter er det mu­ligt selv at ud­va­el­ge den fisk, man øn­sker på sin tal­ler­ken, fra et af de sto­re akva­ri­er.

Re­jer fra mi­kro- til ma­kro­stør­rel­se er til at gen­ken­de, mens en ra­ek­ke fi­skear­ter er sva­e­re­re at ka­te­go­ri­se­re. Fi­ske­ne bli­ver lyns­tegt, kogt, dam­pet og til­be­redt med de­li­ka­te asi­a­ti­ske grønt­sa­ger, uma­mi-kryd­de­ri og an­ret­tet på de mest ci­se­le­re­de, for­fi­ne­de må­der.

Et wel­l­ness-be­søg i Fuzhou kan pas­sen­de af­slut­tes med en tra­di­tio­nel su­ge­kop­s­mas­sa­ge, der skul­le gi­ve krop­pens ev­ne til at ud­skil­le gift­stof­fer et so­lidt skub. Su­ge­kop­per­ne fast­gø­res med ild og sid­der fast i, hvad der føl­tes som ti mi­nut­ter. Jeg lag­de ryg til en tur un­der su­ge­kop­per­ne, og min dansk-ki­ne­si­ske gu­i­de kun­ne gri­nen­de forta­el­le, hvor­dan jeg peb, mens der blev ef­ter­ladt 16 sto­re, sor­te ma­er­ker på min ryg, der blev sid­den­de den na­e­ste uge.

Ef­ter at ha­ve dyp­pet mig i en rød­vin­skil­de, van­dret i de en­som­me bjer­ge, nydt al­ver­dens vel­til­be­red­te fi­ske­ret­ter og slut­te­ligt sagt et smer­te­fuldt far­vel til krop­pens gift­stof­fer, for­la­der jeg Ki­nas sky, men ufat­te­ligt char­me­ren­de wel­l­nes­spa­ra­dis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.