Ca­ro­li­nes nød­ve

BT - - SPORTEN -

»Jeg skal fly­ve igen i mor­gen tid­lig,« smi­ler Caroline Wozniacki med den stør­ste selv­føl­ge­lig­hed, selv­om hun net­op er an­kom­met til Dan­mark for at del­ta­ge i et vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­ment på KBs an­la­eg på Fre­de­riks­berg, hvor BT mø­der hen­de. Der­med har hun på godt en må­ned be­søgt Tokyo, Wuhan, Bei­jing, Hong Kong, Luxem­bourg, Mo­na­co og Dan­mark. Vel­kom­men til Woz­ni­a­ck­is ver­den.

Med sig har hun to fri­ske tur­ne­rings­sej­re – først i Tokyo og si­den Hong Kong – og der­med end­te hun året på top­pen af den rut­sje­ba­ne, der har sym­bo­li­se­ret 26-åri­ge Caroline Woz­ni­a­ck­is 2016. En rut­sje­tur, som un­der­vejs send­te hen­de i frit fald fra ten­ni­stop­pen, men og­så bød på en nød­ven­dig pau­se fra et liv med kon­stan­te rejser, me­di­e­ma­es­sig mands­op­da­ek­ning og op­s­li­den­de kam­pe. Med for­å­rets dril­ske an­kel­ska­de stod Caroline Wozniacki plud­se­lig med en bre­ak-bold til et ten­nis­ma­es­sigt ån­de­hul ef­ter 11 år på WTA Tou­ren – og tog den. Det blev en to må­ne­der lang pau­se, som gen­star­te­de Caroline Wozniacki, der tirs­dag af­bla­e­ste al snak om kar­ri­e­re­stop og ga­ran­te­re­de BT, at hun som mini­mum ta­ger et år me­re på ten­nis­spor­tens før­ste klas­se.

»Man øn­sker jo al­drig at bli­ve ska­det, men når nu man var i si­tu­a­tio­nen, så hav­de jeg – når jeg kig­ger til­ba­ge på det – nok brug for en lil­le pau­se. Jeg har na­e­sten ik­ke haft en fe­rie i 11 år, så det var rart at få et lil­le bre­ak og så kom­me til­ba­ge igen,« forta­el­ler Caroline Wozniacki og blot­ter det sto­re hvi­de tands­mil, som er ble­vet glo­be­trot­te­rens va­re­ma­er­ke.

Hun er iført af­slap­pet tra­e­ning­s­tøj, Jeg har al­drig prø­vet at va­e­re ska­det så me­get før, så det var helt sik­kert no­get, man men­talt li­ge skul­le vaen­ne sig til. Men sam­ti­dig har jeg og­så la­ert rig­tig me­get af det der mat­cher hen­des at­ti­tu­de, og afslører et par smile­hul­ler, mens hun re­flek­te­rer over året, der la­er­te hen­de me­get om sig selv. Sa­er­ligt da mør­ke sky­er sva­e­ve­de henover Miss Suns­hine.

»Jeg har al­drig prø­vet at va­e­re ska­det så me­get før, så det var helt sik­kert no­get, man men­talt li­ge skul­le vaen­ne sig til. Men sam­ti­dig har jeg og­så la­ert rig­tig me­get af det ved at vi­de, at man godt kan kom­me til­ba­ge, selv­om man har va­e­ret ska­det, og ens ran­ge­ring ry­ger lidt ned. Jeg tror fak­tisk, det har va­e­ret en god op­le­vel­se for mig at skul­le ka­em­pe mig til­ba­ge igen.«

»Jeg hav­de det så­dan, at jeg kun­ne gå og ha­ve ondt af mig selv og va­e­re ked af det. El­ler jeg kun­ne prø­ve at få det bed­ste ud af det. Jeg fik lov til at va­e­re lidt hjem­me i Mo­na­co det me­ste af ti­den og fik lov til at slap­pe lidt af, og­så men­talt. Det var egent­lig me­get rart at få en pau­se, når man li­ge kom ind i det. Det gav og­så en lidt stør­re sult, da jeg så kom til­ba­ge.« Ag­gres­si­vi­tet og for­vand­let Sul­ten blev til ag­gres­si­vi­tet og en for­vand­let dansk ten­nis­stjer­ne, da for­men en­de­lig blev fun­det ef­ter ska­den. Ven­de­punk­tet kom i fa­vo­rit­tur­ne­rin­gen US Open, hvor det blev til en se­mi­fi­na­le­plads, og re­sten af året blev suc­ce­sen fulgt op med det, eks­per­ter har kaldt det bed­ste ten­nis i hen­des lan­ge kar­ri­e­re. Og­så på pa­pi­ret var suc­ce­sen ty­de­lig for en­hver. På to må­ne­der fløj hun fra ran­ge­rin­gen som num­mer 74 i ver­den op til hen­des øje­blik­ke­li­ge 16. plads.

»Jeg fø­ler helt sik­kert, jeg har spil­let no­get af det bed­ste ten­nis. Jeg har følt mig godt til­pas på ba­nen. Jeg har tra­e­net rig­tig hårdt og vir­ke­lig sør­get for at gø­re krop­pen ek­stra sta­erk, til jeg kom til­ba­ge. Det har helt sik­kert gjort en for­skel,« for­kla­rer hun, men er­ken­der sam­ti­dig, at tra­e­nings­in­ten­si­te­ten og de 11 år på WTA Tou­ren og­så har sin pris. Sprin­ger­k­nae, an­kel­ska­den, pro­ble­mer i al­bu­en og se­ne­st be­ta­en­del­se un­der fo­den har pla­get hen­de ale­ne i år. Sidst­na­evn­te fik Caroline Wozniacki til at mel­de af­bud til na­e­ste uges Eli­te Trop­hy i Kina. Ska­van­ker­ne har skabt en ny vir­ke­lig­hed. Pas­se på og skå­ne krop­pen »Jeg har helt sik­kert ta­enkt an­der­le­des over min tra­e­ning nu i for­hold til før i ti­den, hvor jeg ba­re kun­ne klø på. Der kun­ne man stå i fle­re ti­mer, og alt var fint. Nu skal jeg pas­se me­re på, skå­ne krop­pen og la­ve me­re fore­byg­gen­de tra­e­ning. Om­vendt har jeg få­et no­get me­re er­fa­ring, så på den må­de ved man og­så, hvil­ke ting der fun­ge­rer, og hvad man kan tra­e­ne på,« forta­el­ler hun og på­pe­ger, hvor­dan åre­ne har gjort hen­de til en klo­ge­re spil­ler på ba­nen. En vi­den som skal kom­pen­se­re for den fy­sik, som ti­den ar­bej­der imod.

»Jeg tror fak­tisk, at det er ble­vet nem­me­re for mig at hol­de min ten­nis skarp, for­di jeg for­står spil­let bed­re, mens det er ble­vet sva­e­re­re at hol­de krop­pen ved li­ge. Men for­hå­bent­lig var det her ba­re et år, hvor det he­le (ska­der­ne, red.) kom, og så kan det for­hå­bent­lig bli­ve bed­re na­e­ste år.« Jeg har helt sik­kert ta­enkt an­der­le­des over min tra­e­ning nu i for­hold til før i ti­den, hvor jeg ba­re kun­ne klø på. Der kun­ne man stå i fle­re ti­mer, og alt var fint

Før­ste sto­re test i 2017 bli­ver ja­nu­ars Grand Slam-tur­ne­ring Au­stra­li­an Open, men først ven­ter en vin­ter­fe­rie som end­nu et til­tra­engt bre­ak. Et tur­bu­lent år går på ha­eld, men for Caroline Wozniacki end­te mund­vi­ge­ne med at pe­ge opad ef­ter tur­ne­rings­sejr num­mer 24 og 25 i kar­ri­e­ren. Det gi­ver tro på me­re.

»Jeg slut­te­de året godt af og fø­ler egent­lig, jeg kan kal­de det en okay vel­lyk­ket sa­e­son. Det er helt sik­kert no­get, jeg kan ta­ge med til na­e­ste år. Jeg fø­ler, at jeg er til­ba­ge igen,« si­ger hun og slår fast:

»Nu skal jeg ba­re pas­se på krop­pen og prø­ve at hol­de mig ska­des­fri. Så skal det nok gå.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.