Skal I ud af start­hul­ler­ne, DHF?

BT - - SPORTEN -

DET ER I dag pra­e­cis to må­ne­der si­den, at Ul­rik Wil­bek sag­de sin stil­ling op som sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund. Det stør­ste dan­ske hånd­bold­navn no­gen­sin­de føl­te sig som be­kendt tvun­get til exit, ef­ter bal­la­den om­kring hans per­son var ta­et på or­kanstyr­ke, da BT og TV2 i de­tal­jer kun­ne af­slø­re, hvor­dan Wil­bek på et kri­se­mø­de un­der OL i Rio hav­de fo­re­lagt spil­ler­ne mu­lig­he­den for at fy­re land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Der­med har DHF gå­et i to må­ne­der uden en mand/kvin­de til at va­re­ta­ge det øver­ste sport­s­li­ge an­svar. Ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen og na­est­for­mand Car­sten Grøn­mann Lar­sen har på­ta­get sig et mini­mum af op­ga­ver­ne, men det hand­ler mest om, at de fa­er­dig­gør den vi­ta­le ma­ster­plan til Team Dan­mark, in­den støt­te­kro­ner­ne skal ud­de­les i det nye år.

Men så­dan rig­ti­ge sport­s­che­fer er de ik­ke.

Og no­get ty­der på, at DHF kom­mer til at va­e­re uden sport­s­lig fø­rer­hund i (for) lang tid. Godt nok er der i den­ne uge ud­ar­bej­det en pro­fil­be­skri­vel­se på den kan­di­dat, DHF sø­ger, men mi­ne kil­der i hånd­bold­for­bun­det forta­el­ler mig, at alt ty­der på, at le­del­sen først for al­vor på­ta­en­ker at in­ten­si­ve­re jag­ten på Ul­rik Wil­be­ks af­lø­ser, når her­re-VM i ja­nu­ar er fa­er­dig­spil­let. MED MIN­DRE DET bli­ver en an­sa­et­tel­ses­pro­ces, som over­skri­der al­le fart­gra­en­ser, kan der alt­så sag­tens gå en hel sa­e­son, hvor man ik­ke har en sport­s­chef.

Det for­står jeg in­gen­ting af. Det er selv­føl­ge­lig al­tid for­nuf­tigt at gø­re sig uma­ge i be­stra­e­bel­ser­ne på at tra­ef­fe en rig­tig be­slut­ning, men jeg sy­nes, vig­tig­he­den af at fin­de en ny sport­s­chef er så stor, at det skal ha­ve høj pri­o­ri­tet. For der er ri­ge­ligt at ta­ge sig af på den front i øje­blik­ket.

På da­mesi­den står man med aku­t­te pro­ble­mer på A-lands­hol­det, der ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne.

Land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen vil ha­ve ind­ført nog­le aen­drin­ger ned gen­nem sy­ste­met, så Dan­mark på sigt kan kom­me til­ba­ge på top­pen og spil­le med om me­dal­jer. No­get skal aen­dres fun­da­men­talt, så ung­domslands­hol­de­ne be­gyn­der at pro­du­ce­re spil­le­re, der kan be­gå sig på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau.

Men det er ik­ke Klavs Bruun Jør­gen­sens job. Det er en sport­s­chef-op­ga­ve at for­mu­le­re, for­ma­li­se­re og im­ple­men­te­re de aen­drin­ger.

Li­ge­le­des er der brug for en le­der­skik­kel­se, som kan ban­ke i bor­det og få ryd­det op i al den fnid­der, der er i da­me­ver­den, så A-lands­hol­det kan få op­ti­ma­le be­tin­gel­ser. Ak­ku­rat som Ul­rik Wil­bek gjor­de det for fi­re år si­den, da der var et ul­men­de op­rør på vej mod da­va­e­ren­de land­stra­e­ner Jan Pyt­li­ck. Og som jeg egent­lig har haft ind­tryk af, at han og­så har gjort lø­ben­de med sin blot­te til­ste­de­va­e­rel­se i en ver­den, der er langt me­re gif­tig, end de fle­ste fo­re­stil­ler sig.

Li­ge nu ka­stes der kni­ve på kryds og tva­ers, og det er for­styr­ren­de for den nød­ven­di­ge kur­sa­en­dring, som lands­hol­det for­sø­ger at gen­nem­fø­re. FRAVAERET AF EN sport­s­chef be­ty­der sam­ti­dig, at man­ge af de ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver bli­ver skub­bet vi­de­re ned i sy­ste­met til blandt an­dre ta­lent­che­fer og ung­domsland­stra­e­ne­re, og det gi­ver selvsagt en stør­re ar­bejds­byr­de.

Der­for fø­ler fle­re i DHF-sy­ste­met li­ge nu, at pres­set er så vold­somt, at de har sva­ert ved at ud­fø­re de­res ar­bej­de til­freds­stil­len­de.

Det si­ger sig selv, at det og­så er pro­ble­ma­tisk.

Der er brug for, at de nøg­le­per­so­ner, der er an­sat til at sør­ge for frem­ti­dig suc­ces på lands­hol­de­ne, får rum til at ud­nyt­te de­res spids­kom­pe­ten­cer.

Ret­ter vi blik­ket mod her­re­si­den, vil en sport­s­chef og­så sag­tens kun­ne fin­de no­get at ta­ge sig til. Ek­sem­pel­vis vil­le det py­n­te ge­val­digt med en kom­pe­tent skik­kel­se til at hånd­te­re tviv­len om­kring Gud­mun­dur Gud­munds­sons kon­trakt­for­la­en­gel­se.

Og selv­om Dan­mark li­ge har vun­det OL-guld, er der og­så hos her­rer­ne brug for, at man he­le ti­den ud­vik­ler og for­nyr sig, for der er ri­ge­ligt med kon­kur­ren­ce og ini­ti­a­ti­ver fra de an­dre top­na­tio­ner.

Op­ga­ven med at sik­re det? Ja, det lig­ger i sid­ste en­de hos en sport­s­chef. Som så me­get an­det vig­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.