FCKs nøg­ler mod Lei­ce­ster

BT - - SPORTEN -

RECEPTEN Ons­dag får FC Kø­ben­havn be­søg af Lei­ce­ster i Cham­pions Le­ague. BT al­li­e­re­de sig med den tid­li­ge­re Pre­mi­er Le­ague-spil­ler og nu­va­e­ren­de fod­bol­d­eks­pert på Di­scove­ry Networ­ks, Tho­mas Gaards­øe, der i går så Lei­ce­ster på Whi­te Hart La­ne mod Tot­ten­ham. »Tot­ten­ham gjor­de nog­le go­de ting ved at an­gri­be på kan­ter­ne og så i ste­det for at slå ind­la­eg ind i bok­sen, hvor Lei­ce­ster har sto­re Ro­bert Huth og Wes Mor­gan, så slå nog­le ind­la­eg skråt til­ba­ge mod midt­ba­nen el­ler over mod den mod­sat­te kant, der sø­ger ind. Man skal und­gå at kom­me på krop­pen af Mor­gan og Huth og i ste­det slå nog­le små hur­ti­ge bol­de om­kring fød­der­ne på dem. Det er de ik­ke gla­de for. De er gla­de for at stå og for­sva­re hø­je bol­de. Der­u­d­over vil det va­e­re godt at få flyt­tet spil­let hur­tigt med di­a­go­nal­bol­de ud mod FCKs hur­ti­ge og an­grebs­ivri­ge ba­cks. Så kan man godt få Lei­ce­ster i uba­lan­ce.« »FCK skal pas­se på med at tro, at de har kon­trol over kam­pen, selv­om de får me­get bold­be­sid­del­se. Når FCK an­gri­ber og har man­ge af­le­ve­rin­ger på Lei­cesters ba­ne­halv­del, er det ufat­te­ligt vig­tigt, at FCKs cen­ter­for­sva­re­re he­le ti­den har styr på, hvor Var­dy el­ler Oka­zaki er. Den før­ste tan­ke hos Lei­ce­ster er at slå en bold i dyb­den, så hvis ik­ke man er kon­cen­tre­ret som for­svars­spil­ler, kan man godt bli­ve fan­get. Det er det pri­ma­e­re. Så skal man og­så va­e­re op­ma­er­k­som på, hvis Leo­nar­do Ul­loa kom­mer ind. Så får Lei­ce­ster en an­den til­gang. Han er bå­de far­lig i luf­ten og god til at ser­ve­re ned­falds­bol­de til de hur­ti­ge folk om­kring sig.« »Langt de fle­ste gan­ge, hvor FCK har spil­let hjem­me i Cham­pions Le­ague, har de ik­ke va­e­ret fa­vo­rit­ter. Det sy­nes jeg godt, man kan si­ge, at de er mod Lei­ce­ster. Når FCK går ud med den selv­til­lid og det ud­tryk, de har, kan de godt få et godt re­sul­tat. Det gi­ver dem en lil­le fa­vo­ritva­er­dig­hed, og det skal de selv­føl­ge­lig la­e­re at hånd­te­re. Det alt­af­gø­ren­de bli­ver kon­cen­tra­tio­nen, hvil­ket man og­så så, da Lei­ce­ster i den om­vend­te kamp score­de mod FCK, hvor for­sva­ret snor­k­sov. De skal ta­ge fø­lel­sen af uover­vin­de­lig­hed fra Su­per­liga­en med, så kan de godt la­ve et rig­tig fint re­sul­tat. Jeg vil si­ge 55/45 i FCKs favør.«

SØN­DAG 30. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.