Hvem fortje­ner VM-tit­len?

BT - - SPORTEN -

HAR ROSBERG FORTJENT 2016? VMtit­len

FØRST ET PAR da­ta: Rosberg har et en­kelt ’nul’ i sit VM-regn­skab – Spa­ni­ens Grand Prix, hvor han og Ha­milt­on ram­le­de sam­men på før­ste om­gang. Ha­milt­on har to ’nul­ler’ – fra Spa­ni­en og fra Ma­lay­sia, hvor hans mo­tor bra­end­te sam­men.

Men der har va­e­ret løb, hvor eng­la­en­de­ren har gjort det sva­e­re­re end nød­ven­digt for sig selv. Hans star­ter har va­e­ret et svagt punkt, og her må år­sa­gen alt­så fin­des 40 cen­ti­me­ter bag rat­tet – i Ha­milt­on selv. Ra­di­okom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem Ha­milt­on og pit­ten har ved en­kel­te lej­lig­he­der VROOM! Ke­vin Magnus­sen (Re­nault) le­ve­re­de en god­kendt ind­sats, da der i går af­tes dansk tid blev kørt kva­li­fi­ka­tion til af­te­nens For­mel 1-grand­prix i Me­xi­co. Her slap dan­ske­ren vi­de­re fra den før­ste kva­li­fi­ka­tions­run­de, Q1, og han slut­te­de ef­ter an­den kva­li­fi­ka­tions­run­de, Q2, som num­mer 14 med ti­den 1 mi­nut og 21,131 se­kun­der.

Han star­ter der­med som num­mer 14, når Autódro­mo Her­ma­nos Rod­ri­gu­ez i af­ten la­eg­ger as­falt til sa­e­so­nens tred­jesid­ste For­mel 1-grand­prix. Ke­vin Magnus­sen be­gyn­der for­an sin hold­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer, og det stod al­le­re­de klart in­den kva­li­fi­ka­tio­nen. og­så an­ty­det, at eng­la­en­de­ren ik­ke har sat sig helt ind i ’ma­nu­a­len’ til den avan­ce­re­de Mer­ce­des-ra­cer. DET MÅ OG­SÅ va­e­re sva­ert at fin­de tid til det he­le, når man som Ha­milt­on in­si­ste­rer på at fly­ve ver­den rundt mel­lem lø­be­ne for at ha­en­ge ud med di­ver­se ken­dis­ser. Her er Rosberg en helt an­den ty­pe. Bort­set fra et par ka­ra­o­ke-op­tra­e­de­ner med Qu­e­enog Bon Jovi-klas­si­ke­re af­te­nen ef­ter løb, er han en me­re ro­lig ty­pe, der utvivl­s­omt har la­est Mer­ce­des-ma­nu­a­len fra start til slut. Rosberg har sim­pelt­hen vir­ket me­re vel­for­be­redt end Ha­milt­on det se­ne­ste år.

Ha­milt­on har haft be­ty­de­ligt

Her måt­te Pal­mer så­le­des drop­pe at stil­le op på grund af en ska­de på sit chas­sis.

Af sik­ker­heds­ma­es­si­ge år­sa­ger valg­te Re­nault at la­de bri­ten stå over, og han star­ter der­for fra pit la­ne i af­ten. Hur­tigst fre­dag Fre­dag var Ke­vin Magnus­sen hur­tigst af de to hold­kam­me­ra­ter, da der blev kørt de to før­ste frie tra­e­nin­ger, men i går for­holdt det sig an­der­le­des. Ved den tred­je tra­e­ning før kva­li­ka­tio­nen slut­te­de Jo­ly­on Pal­mer som 14.-bed­ste af de 22 kø­re­re med en tid på 1 mi­nut og 20,959 se­kun­der. Her måt­te dan­ske­ren ta­ge til tak­ke med en pla­ce­ring som num­mer 18.

Ef­ter af­te­nens grand­prix i Me­xi­co fle­re mo­tor­pro­ble­mer end Rosberg i 2016. Han har va­e­ret møguhel­dig, men han gjor­de ik­ke sig selv man­ge tje­ne­ster, da han i Ma­lay­sia an­ty­de­de, at hans mo­to­rer na­er­mest blev sa­bo­te­ret. Dén op­tra­e­den un­der­stre­ge­de, at eng­la­en­de­ren ik­ke har sam­me men­tale over­skud som Rosberg, og det har og­så spil­let en rol­le i VM-kam­pen. ROSBERG HAR PÅ man­ge må­der slå­et Ha­milt­on med eng­la­en­de­rens eg­ne vå­ben. Han fin­der sig ik­ke la­en­ge­re i eng­la­en­de­rens in­ti­mi­de­ren­de kø­re­stil og gi­ver til­ba­ge fra sam­me skuf­fe. Og sam­ti­dig er han nu – om­trent – li­ge så hur­tig som Ha­milt­on re­ste­rer der to løb i F1-sa­e­so­nen.

13. novem­ber la­eg­ger Bra­si­li­en as­falt til For­mel 1-ka­ra­va­nen, mens der slut­tes af i Abu Dha­bi 27. novem­ber.

Ni­co Rosberg fø­rer i den sam­le­de stil­ling med 331 po­int, mens Lewis Ha­milt­on har 305 po­int på an­den­plad­sen.

Ke­vin Magnus­sen lig­ger sam­let num­mer 16, og dan­ske­ren har sco­ret syv po­int i sa­e­so­nen, mens Jo­ly­on Pal­mer er no­te­ret for et en­kelt po­int.

Beg­ges frem­tid hos Re­nault er sta­dig uaf­kla­ret. Hos Re­nault er der kun et en­kelt sa­e­de i spil, ef­ter at man har hy­ret Ni­co Hül­ken­berg til na­e­ste sa­e­son, hvor ty­ske­ren skif­ter fra For­ce In­dia.

Lewis Ha­milt­on star­ter i po­le po­si­tion i af­ten. på en en­kelt om­gang. In­den Me­xi­cos Grand Prix var stil­lin­gen i Mer­ce­des’ kva­li­fi­ka­tions­du­el 9-9. La­eg og­så ma­er­ke til, at Rosberg har sat hur­tig­ste om­gang i syv løb – Ha­milt­on blot i tre. Og Ni­co Rosberg har vun­det ni grand­prixer i år – Ha­milt­on syv. SÅ FOR AT sva­re på spørgs­må­le­ne: Nej –hvis Ni­co Rosberg vinder ver­dens­mester­ska­bet, er det ik­ke på grund af Ha­milt­ons uheld. Og jo – han fortje­ner VM-tit­len.

Ni­co Rosberg har sim­pelt­hen løst op­ga­ven ’For­mel 1-VM 2016’ bed­re end Lewis Ha­milt­on. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.