Brø­let Pen­ge fra him­len

BT - - NYHEDER -

RABAT ud­gifts­ni­veau i EU gi­ver det en re­duk­tion på 2,55 mil­li­ar­der kro­ner i Dan­marks EU-bi­drag i 2016. Det skri­ver Ber­ling­s­ke.

Selv om Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har ta­get høj­de for EU-ra­bat­ten, er der ta­le om et over­ra­sken­de højt be­løb, der gi­ver lidt ek­stra rå­de­rum i statskas­sen.

»Jeg gla­e­der mig over, at al­le 28 med­lem­slan­de nu har ra­ti­fi­ce­ret af­ta­len om EUs nye ind­ta­egts­sy­stem, hvil­ket blandt an­det be­ty­der, at Dan­mark får en år­lig EU-rabat på ca. en mil­li­ard kro­ner frem til 2020. Der­u­d­over er det selv­føl­ge­lig po­si­tivt, at ud­gif­ter­ne til EU i 2016 bli­ver ca. 500 mil­li­o­ner kro­ner la­ve­re, end vi hav­de reg­net med,« si­ger fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen til Ber­ling­s­ke. Ik­ke nok til LAs og DFs øn­sker Den hal­ve mil­li­ard er na­ep­pe nok til at op­fyl­de al­le øn­sker hos Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti. An­ders Samu­el­sens ul­ti­ma­ti­ve krav om en let­tel­se af top­skat­ten på fem pro­cent­po­int ko­ster mindst et par mil­li­ar­der me­re, hvis man skal tro eks­per­ter­nes skøn. Men no­get kan man dog få for pen­ge­ne.

Den­ne som­mer brug­te fod­bold­klub­ben Ar­se­nal for ek­sem­pel knap en halv mil­li­ard kro­ner på at ind­kø­be de to spil­le­re Lucas Pérez og Sh­kodran Musta­fi.

Den na­est­stør­ste pra­e­mie der no­gen­sin­de er vun­det i Eu­ro­pas lot­te­ri, Eu­ro­ja­ck­pot, lød på en halv mil­li­ard kro­ner - det var en ty­sker, der vandt og en halv mil­li­ard er iføl­ge In­ge­ni­ø­ren det be­løb, DSB og Ba­nedan­mark for­ven­ter at bru­ge på at for­bed­re in­ter­net­da­ek­nin­gen på de dan­ske jer­n­ba­ne­stra­ek­nin­ger.

Ved for­hand­lings­bor­det i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et er en halv mil­li­ard hel­ler ik­ke små­pen­ge. Det sva­rer no­gen­lun­de til det be­løb, re­ge­rin­gen - iføl­ge Gym­na­siesko­ler­nes Fore­ning - plan­la­eg­ger at spa­re på de dan­ske gym­na­si­er. Hvad pen­ge­ne en­der med at bli­ve brugt til, af­ha­en­ger af for­hand­lin­ger­ne i den kom­men­de tid. Dan­mark ny­der godt af nyt EU-bud­get. Ita­li­en og Frank­rig gør ik­ke. Lan­de­nes bi­drag til EU-bud­get­tet ju­ste­res i år ef­ter en ny for­de­lings­nøg­le med til­ba­ge­vir­ken­de kraft fra 2014 mia kr. mia kr. mia kr. mia kr. mia kr. mia kr.

Tys­kland Hol­land Stor­bri­tan­ni­en Sve­ri­ge Dan­mark Ita­li­en Frank­rig mia kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.