FALDT I DØDEN FOR

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE Fem un­ge ma­ends kapløb op ad skul­p­tu­ren Elia ved Her­ning end­te nat­ten til søn­dag i en sand tragedie, da én af dem, en 21-årig mand fra Sla­gel­se, ved en fejl sprang over et gela­en­der, der skal for­hin­dre fal­du­lyk­ker. »De lø­ber op ad en trap­pe, og den 21-åri­ge mand er den før­ste, der når top­pen, og han sprin­ger over et hegn og fal­der ti me­ter ned,« for­kla­rer An­ders Ole­sen, vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti blev alar­me­ret om ulyk­ken klok­ken 00.16 nat­ten til søn­dag. Da var den 21-åri­ge mand fal­det me­re end ti me­ter ned på be­tonun­der­la­get i bun­den af skul­p­tu­ren, og han blev er­kla­e­ret død, da am­bu­lan­cen kort ef­ter an­kom til det ka­em­pe­ma­es­si­ge kunstva­erk, der lig­ger i Birk Cen­ter Park, få ki­lo­me­ter uden for Her­ning. Po­li­ti­et op­ly­ser, at de un­ge ik­ke var på­vir­ke­de af al­ko­hol, da ulyk­ken ske­te. Ik­ke lo­kal Skul­p­tu­ren Elia er teg­net af den svensk­fød­te kunst­ner Ing­var Cron­ham­mer. Skul­p­tu­ren be­står af en sort stå­lkup­pel på 60 me­ter i di­a­me­ter, og på top­pen ra­ger fi­re stål­søj­ler 32 me­ter op i luf­ten.

På fi­re si­der af kup­len fø­rer ti me­ter bre­de trap­per op til fi­re plat­for­me, der lig­ger me­re end 11 me­ter over ter­ra­en­høj­de, og det var her de fi­re ven­ner løb om kap.

Den sor­te stå­lkup­pel er imid­ler­tid hul, og i mid­ten står en søj­le, der med sja­eld­ne mel­le­rum spyr en ot­te me­ter høj flam­me op i luf­ten. Fra plat­for­me­ne øver­ste op­pe er der fri ud­sigt ned i kup­len, men et cir­ka halvan­den me­ter højt gela­en­der be­skyt­ter dog mod fal­du­lyk­ker.

Trap­per­ne er of­fent­ligt til­ga­en­ge­lig døg­net rundt, men er ik­ke op­lyst om nat­ten. Den 21-åri­ge om­kom­ne var ik­ke lo­kal, mod­sat de fi­re ven­ner, der er fra Her­ning, og dét, kom­bi­ne­ret med mør­ket på ulyk­ke­s­tids­punk­tet, er an­gi­ve­ligt for­kla­rin­gen på, at han hop­pe­de over gela­en­de­ret og Så­dan ske­te den tragi­ske dødsu­lyk­ke Fem un­ge ma­end løb nat­ten til søn­dag om kap på skul­p­tu­ren Elia ved Her­ning. På fi­re si­der af skul­p­tu­ren fø­rer ti me­ter bre­de trap­per op til top­pen, og det var her, de fem un­ge ma­end løb om kap. faldt ned i dy­bet for øj­ne­ne af si­ne fi­re ven­ner. De var iføl­ge po­li­ti­et dybt cho­ke­re­de oven på ulyk­ken.

»Dem har vi ta­get os ka­er­ligt af,« si­ger vagt­chef An­ders Ole­sen. Blom­ster og lys Fle­re fa­mi­li­er lag­de i går vej­en for­bi skul­p­tu­ren. En­kel­te lag­de blom­ster og ta­end­te lys ved plat­for­me­ne på top­pen af skul­p­tu­ren, mens an­dre ik­ke hav­de hørt om ulyk­ken for­in­den. de var al­le cho­ke­re­de, over den tragi­ske ulyk­ke.

»Det er dybt tragisk. Vi kør­te tur i om­rå­det, da vi hør­te om ulyk­ken i ra­dio­en, og så be­slut­te­de vi at kø­re her­ud. Det er jo ik­ke til at for­stå, at det kan gå så galt, når der er hegn derop­pe. Det er ret højt, så man skal vir­ke­lig hop­pe til for at kom­me over,« for­tal­te et ae­g­te­par fra Gi­ve, som BT tal­te med på ste­det. De hav­de ik­ke lyst til at stå frem med navn.

Skul­p­tu­ren Elia blev ind­vi­et i 2001, og iføl­ge Hen­rik Schin­kel Stamp, der er for­mand for be­sty­rel­sen i fon­den bag kunstva­er­ket, har der ik­ke va­e­ret en al­vor­lig ulyk­ke i de 15 år, skul­p­tu­ren har stå­et der. Den 21-åri­ge mand var den før­ste af de fem ven­ner på top­pen, og han sprang over det 1,5 me­ter hø­je gela­en­der, der sik­rer mod fal­du­lyk­ker. Den om­kom­ne var ik­ke lo­kal, og det, kom­bi­ne­ret med ulyk­ke­s­tids­punk­tet, kan va­e­re år­sa­gen til, at han sprang over gela­en­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.