AN VEN­NER

Kunst­ne­ren bag Elia: ’Jeg er dybt ry­stet’

BT - - NYHEDER - E45

CHOK Den svensk­fød­te bil­led­hug­ger Ing­var Cron­ham­mer er op­havs­mand til Elia, men da han teg­ne­de skul­p­tu­ren, hav­de han ik­ke li­ge­frem fo­re­stil­let sig, at kunstva­er­ket en dag skul­le dan­ne ram­me om en ung mands tragi­ske død. Han er cho­ke­ret over det tragi­ske døds­fald.

»Det er helt van­vit­tigt, hvad der er sket. Jeg er me­get hårdt ramt. Jeg har så ondt af den un­ge mand, der kom af da­ge i ulyk­ken, og ik­ke mindst hans ef­ter­lad­te. Jeg har tu­det, ef­ter jeg fik nyhe­den her til for­mid­dag (søn­dag for­mid­dag, red.),« si­ger en me­get be­rørt Ing­var Cron­ham­mer.

Selv­om nyhe­den om ulyk­ken på­vir­ker ham, så fø­ler han ik­ke, at han kun­ne ha­ve gjort no­get for at for­hin­dre den.

»Jeg sy­nes, at be­sty­rel­sen og jeg har gjort, hvad vi kun­ne, an­gå­en­de sik­ker­he­den, men det er klart, at når der sker så­dan en ulyk­ke, så må vi vur­de­re sik­ker­he­den på ny. Men jeg kan ik­ke se, hvad vi kun­ne ha­ve gjort for at und­gå det,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Jeg hav­de al­drig i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig, at no­gen vil­le sprin­ge over gela­en­de­ret. Jeg har la­vet det net­op for at und­gå fal­du­lyk­ker.« Besty­rel­ses­for­mand: Vi af­ven­ter po­li­tiets un­der­sø­gel­se

»Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de i de 15 år, skul­p­tu­ren har stå­et her. Det er så dybt tragisk og me­nings­løst.«

Så­dan si­ger Hen­rik Schin­kel Stamp, for­mand for be­sty­rel­sen i fon­den bag kunstva­er­ket Elia, om dødsu­lyk­ken nat­ten til søn­dag.

BT mød­te Hen­rik Schin­kel Stamp ved Elia i går, og han forta­el­ler, at der ik­ke tid­li­ge­re er sket en al­vor­lig ulyk­ke på skul­p­tu­ren i he­le dens le­ve­tid. Han vil nu af­ven­te po­li­tiets rap­port om ulyk­ken, før han tra­ef­fer even­tu­el­le for­an­stalt­nin­ger. Den 21-åri­ge faldt me­re end ti me­ter fra top­pen af skul­p­tu­ren ned på be­tonun­der­la­get i bun­den af kup­len.

»Vi må af­ven­te po­li­tiets un­der­sø­gel­se af ulyk­ken, og når vi har en kon­klu­sion fra dem, så må vi i be­sty­rel­sen dis­ku­te­re, om det her gi­ver an­led­ning til, at vi skal aen­dre på sik­ker­heds­for­hol­de­ne. Da skul­p­tu­ren blev op­ført, hav­de vi slet ik­ke fo­re­stil­let os an­den fy­sisk be­skyt­tel­se end heg­net. Selv­føl­ge­lig skal sik­ker­he­den va­e­re i or­den, men det me­ner vi og­så, at den er,« si­ger han til BT. ELIA Alarm­cen­tra­len blev alar­me­ret om ulyk­ken kl. 00.16 nat­ten til søn­dag. Den un­ge mand blev er­kla­e­ret død, da am­bu­lan­cen an­kom til ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.