Dan­sker­ne send­te re­kord­man­ge pen­ge til kra­eft­kam­pen

BT - - NYHEDER -

INDSAMLING Dan­sker­ne gav 163.140.992 kro­ner til kam­pen mod kra­eft ved årets Kna­ek Can­cer der blev af­holdt i lør­dags. Der­med er der ble­vet sam­let fle­re pen­ge ind til forsk­ning og støt­te til pa­tien­ter­ne end no­gen­sin­de før ved Kna­ek Can­cer-uger.

Årets re­sul­tat er iføl­ge TV2 sam­ti­dig »Det sy­nes jeg ly­der her­ligt for dem. Godt for de­res vel­be­fin­den­de og der­med og­så for fol­kes­und­he­den,« lød mi­ni­ste­rens svar. Rap­por­ten om sven­sker­nes se­xliv for­ven­tes at lig­ge klar i 2019. et af de hø­je­ste dan­ske ind­sam­lings­be­løb i ny­e­re tid.

»Jeg er på veg­ne af kra­eft­pa­tien­ter­ne og de­res på­rø­ren­de dybt tak­nem­me­lig for al den op­bak­ning, som er vist bå­de øko­no­misk og men­ne­ske­ligt,« si­ger Leif Vester­gaard Pe­der­sen, di­rek­tør i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, i en pres­se­med­del­el­se.

Dan­sker­nes mil­li­on­s­tøt­te al­le­re­de kun­ne ma­er­kes fra i dag. vil

For Leif Vester­gaard Pe­der­sen er Kna­ek Can­cer en be­va­e­gel­se, der sa­et­ter sit ty­de­li­ge pra­eg på he­le lan­det.

»Det gi­ver håb til kra­eft­pa­tien­ter af to grun­de: For det før­ste den enor­me gav­mild­hed, når der sam­les pen­ge ind til at kna­ek­ke can­cer, og for det an­det de man­ge ar­ran­ge­men­ter i he­le Dan­mark, der vi­ser støt­ten til ind­sat­sen mod kra­eft,« si­ger han.

Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se har via hjem­mesi­den det­går­pen­ge­ne­til.dk ori­en­te­ret om, hvor­dan Kna­ek Can­cer 2016-pen­ge­ne for­de­les på te­ma­er.

En lang ra­ek­ke pro­jek­ter vil al­le­re­de i dag få at vi­de, at de får pen­ge fra Kna­ek Can­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.