Det hand­ler grund­la­eg­gen­de om, at ma­end og kvin­der ik­ke er li­ge

BT - - NYHEDER -

grund­la­eg­gen­de pro­blem, hvis ma­end og kvin­der ik­ke kan svøm­me sam­men. Det er et til­ba­ge­skridt for li­ge­stil­lin­gen, og der er in­gen grund til at gi­ve ef­ter for ek­stre­mi­ster på den må­de. Jeg har selv en far, der er fra Tyr­ki­et, og der svøm­mer ma­end og kvin­der og­så sam­men. Det er de mest kon­ser­va­ti­ve mus­li­mer, der vinder, hver gang man gi­ver ef­ter.

DET ER ET

køns­op­delt svøm­ning el­ler un­der­vis­ning, er det et pro­blem. For det hand­ler grund­la­eg­gen­de om, at ma­end og kvin­der ik­ke er li­ge. I det øje­blik man la­ver køns­op­delt svøm­me­un­der­vis­ning, er jeg sik­ker på, der vil va­e­re mus­lim­ske kvin­der, som går på hold med bå­de ma­end og kvin­der, der vil bli­ve pres­set over på hol­det kun med kvin­der, for­di til­bud­det er der.

OM DET ER

of­fent­ligt sted, og vi skal ik­ke va­e­re ban­ge for de va­er­di­er, Dan­mark er byg­get op om, hvor ma­end og kvin­der er li­ge. Det her hand­ler om kvin­der, der ik­ke må ba­de, hvor der er ma­end. Der er ik­ke no­gen ma­end, der hol­des va­ek, for­di der er kvin­der. Der er no­get helt ska­evt i det, som vi må si­ge fra over­for og sen­de et sig­nal om, at vi er stol­te af vo­res li­ge­stil­ling i Dan­mark. Vi kan godt ba­de sam­men uden at ha­ve seksu­el om­gang, for det er det, det hand­ler om. Hvis man selv har styr på si­ne eg­ne va­er­di­er, er det og­så let­te­re at in­te­gre­re folk.

SVØMMEHALLEN ER ET

på, at vi po­li­ti­ke­re ik­ke blan­der os for me­get i, hvad f.eks. en sport­s­klub vur­de­rer er godt i den sam­men­ha­eng, de nu er i. Der er man­ge for­skel­li­ge hen­syn i spil, og kan man få nog­le pi­ger til at gå til svøm­ning ved at køns­op­de­le, kan det va­e­re, man skal stop­pe op og spør­ge sig selv, hvil­ket hen­syn der ve­jer tun­gest. Om pi­ger ab­so­lut skal svøm­me sam­men med dren­ge, el­ler om det er okay, de får lov at svøm­me ale­ne - og så kom­mer til svøm­ning.

VI SKAL PASSE

me­re op til lo­ka­le fri­tids­klub­ber at vur­de­re, hvad der er det rig­ti­ge, for de har kend­skab til det lo­ka­le mil­jø. Vi skal passe på ik­ke at si­ge nej til ting, for­di vi er ban­ge for even­tu­el­le si­de­ef­fek­ter. Som at nog­le pi­ger så fø­ler sig tvun­get til at gå på hold kun med pi­ger. Jeg an­er­ken­der be­kym­rin­gen, men nog­le gan­ge kom­mer vi til at spa­en­de ben for os selv, når vi op­stil­ler be­kym­rin­ger, vi ik­ke ved bli­ver en re­a­li­tet.

DET SKAL VA­E­RE

at man ska­der li­ge­stil­lin­gen og in­te­gra­tio­nen, så kom­mer vi ik­ke me­get vi­de­re ift. at løf­te an­dre pro­ble­mer og­så. Vi skal passe på, det ik­ke bli­ver ita­lesa­et­tel­sen, der egent­lig bli­ver pro­ble­met. Og hvis pro­ble­mer op­står, skal de ta­ges lo­kalt. Iste­det for at by­rå­det går ind og ved­ta­ger et for­bud. No­get in­ter­es­sant ved det by­råd, der har ta­get be­slut­nin­gen, er, at stør­ste­delen er ma­end. Hvis vi vir­ke­lig skal ta­le li­ge­stil­ling, er det da pa­ra­doksalt.

HVIS ARGUMENTATIONEN ER,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.