Der er et Al­ter­na­tiv

BT - - DEBAT -

Imor­gen spil­ler Al­ter­na­ti­vet ud med en øko­no­misk plan, som kan sam­men­lig­nes med an­dre øko­no­mi­ske pla­ner på Chri­sti­ans­borg. Det er groft sagt et nød­ven­digt red­skab for at få ind­fly­del­se, at ens po­li­tik kan over­sa­et­tes til fi­nans­lov. Alt an­det vil va­e­re som at in­si­ste­re på at ta­le swa­hi­li et sted som ope­re­rer med en­gelsk som kon­cern­sprog.

Der er na­ep­pe me­get tvivl om, at der er ef­ter­spørgsel på nye løs­nin­ger på de sam­me gam­le pro­ble­mer

NOG­LE VIL MENE, at Al­ter­na­ti­vet med så­dan et mon­da­ent, ja na­e­sten re­ak­tio­na­ert, va­er­k­tøj svig­ter sin al­ter­na­ti­ve ker­ne og vil mi­ste sin glød i øvel­sen. Men man kan og­så se det som et tegn på, at par­ti­et ik­ke blot vil va­e­re go­de på ølkas­sen, men og­så i statskas­sen. Det hand­ler ik­ke kun om kre­a­tiv mo­ti­va­tions pep­talk og new age ener­gi­er. De me­ner rent fak­tisk no­get med det. Og i en tid, hvor de tom­me slag i luf­ten fyl­der for me­get i po­li­tik, må man hil­se det vel­kom­men. OG SELV­OM FLE­RE par­ti­er på Chri­sti­ans­borg hil­ser pla­nen vel­kom­men, så får den al­le­re­de før pra­e­sen­ta­tio­nen knub­be­de ord med på vej­en. Iføl­ge Ber­ling­s­ke me­ner Ven­stres fi­nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen, at det ik­ke er he­le pla­nen, som er på må­nen, men fle­re ele­men­ter er på Mars. Og So­ci­al­de­mo­kra­tiets fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht si­ger til Ber­ling­s­ke, at: »Det her lug­ter af no­get, som in­gen vil for­stå ude i den vir­ke­li­ge ver­den«. Det er utvivl­s­omt så­dan, det etab­le­re­de po­li­ti­ske sy­stem vil se på Al­ter­na­ti­vets plan. DA LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE i sin tid pra­e­sen­te­re­de sin sto­re øko­no­mi­ske plan, var re­ak­tio­ner­ne og­så på en ska­la fra mild ho­ved­rysten til kl­ar­gø­ring af spa­en­de­trø­je. Men i vir­ke­lig­he­den var det og­så et godt be­vis på, at der er an­dre mu­lig­he­der end de nu­an­cer af grå, som de sto­re par­ti­er for­sø­ger at gø­re sig me­re for­skel­li­ge på, end de er. Det er sundt for den frie tan­ke i et de­mo­kra­ti at få luf­tet ud i fast­lå­ste op­fat­tel­ser. LA’S ØKO­NO­MI­SKE PLAN vi­ste bl.a., at man kun­ne ska­be 124.000 fle­re job og at va­ek­sten i sam­fun­det på ti år vil­le sti­ge med 100 mia. kr. Pri­sen var bl.a., at man måt­te fjer­ne 92.000 job i den of­fent­li­ge sek­tor. Det var - i for­hold til, hvad vi er vant til - vil­de ud­s­ving, som der­for Søs Ma­rie Serup, af man­ge blev la­est som kom­plet ure­a­li­stisk. SER MAN PÅ det, vi ind­til nu ved om Al­ter­na­ti­vets plan, så ar­bej­der de og­så med vil­de ud­s­ving. De vil bl.a. ha­e­ve skat­ter for 54 mia. kr. og sa­en­ke an­dre med 33 mia. kr. De ta­ger liv­tag med nog­le hel­li­ge kø­er i skat­tepo­li­tik­ken og vil bl.a. ind­fø­re en pro­g­res­siv ar­ve­af­gift, ud­fa­se bo­ligskat­te­stop­pet, ind­fø­re en for­mu­eskat og la­eg­ge skat på fi­nan­si­el­le transak­tio­ner. Iføl­ge par­tiets fi­nansord­fø­rer Jo­sep­hine Fo­ck er det for­di, den op­stil­ling, par­ti­et øn­sker »går fra rig til fat­tig, og den går fra sort til grøn«. Det er en målsa­et­ning, som an­dre par­ti­er har haft og har, men Al­ter­na­ti­vet slår me­re mar­kant ud med ar­me­ne. DER ER IN­GEN tvivl om, at Al­ter­na­ti­vets plan vil bli­ve skilt ad som en død frø på et na­tur­fags­bord i fol­ke­sko­len. Li­ge­som LA’s plan blev. Så­dan skal det og­så va­e­re. Men af vil­de pla­ner sprin­ger nyta­enk­nin­gen og­så of­te. Når det po­li­ti­ske Dan­mark har skilt frø­en ad, så skul­le man må­ske over­ve­je at kys­se en­kel­te de­le af den. For der er na­ep­pe me­get tvivl om, at der er ef­ter­spørgsel på nye løs­nin­ger på de sam­me gam­le pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.