Flos­se­de ner­ver i Ita­li­en

BT - - NYHEDER -

ITA­LI­EN Jord­s­ka­el­vet, der ram­te det cen­tra­le Ita­li­en søn­dag mor­gen, var det tred­je på blot en uge. Det gi­ver fru­stra­tion og angst i om­rå­det, hvor fle­re hi­sto­ri­ske byg­nin­ger er kol­lap­set. Søn­da­gens jord­s­ka­elv har blandt an­det få­et by­en Norci­as ba­si­li­ka til at styr­te i grus. Byg­nin­gen var fra det 14. år­hund­re­de. Og­så i by­en To­len­ti­no er der sto­re øde­la­eg­gel­ser.

Ita­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Mat­teo Ren­zi, lo­ve­de over mid­dag søn­dag, at sta­ten vil støt­te om­rå­det og genop­byg­ge al­le hu­se og be­ska­di­ge­de kir­ker.

»Vi er in­de i en me­get hård pe­ri­o­de. Men vi må ik­ke la­de smer­ten, ud­mat­tel­sen og stres­sen, vi nu fø­ler, bli­ve til af­magt,« si­ger Mat­teo Ren­zo iføl­ge Reu­ters.

Men ind­byg­ger­ne i om­rå­det, der har lidt un­der ik­ke ba­re en stri­be jord­s­ka­elv i den­ne uge, men og­så et vold­somt jord­s­ka­elv i au­gust, der ko­ste­de 300 men­ne­sker livet, er iføl­ge Reu­ters ved at va­e­re des­pe­ra­te.

»Det var, som om, der sprang en bom­be. Vi be­gyn­der at gi­ve op. Der er for man­ge jord­s­ka­elv li­ge nu, og vi kan ik­ke hol­de til det la­en­ge­re,« si­ger vi­ce­borg­me­ster i Norcia Pi­er­lu­i­gi til tv-sta­tion Rai 24. Skra­em­te og gra­e­den­de Og­så i To­len­ti­no har de man­ge jord­s­ka­elv ta­e­ret på kra­ef­ter­ne.

»Det er den va­er­ste dag ind­til vi­de­re for os. Ska­der­ne er uop­ret­te­li­ge. Der er tu­sin­der af men­ne­sker i ga­der­ne. Skra­em­te og gra­e­den­de.

Lad os hå­be, det slut­ter nu. Folk er i knae rent psy­kisk,« si­ger borg­meste­ren for To­len­ti­no, Gi­u­sep­pe Pezza­nesi, til Reu­ters.

Jord­s­ka­el­vet, igår, er må­lt til 6,5 på ri­ch­ter-ska­la­en af Eu­ro­pas ge­o­lo­gi­ske over­våg­nings­en­hed.

Det gør det til det kraf­tig­ste i Ita­li­en si­den 1980. Jord­s­ka­el­vet i 1980 ko­ste­de 3.000 men­ne­ske­liv.

Ita­li­en lig­ger li­ge, hvor de afri­kan­ske og eu­ro­pa­ei­ske kon­ti­nen­tal­pla­der mø­des. Det ska­ber en høj ri­si­ko for jord­s­ka­elv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.