Skra­em­men­de ba­by­syg­dom ram­mer Viet­nam

BT - - NYHEDER -

ZIKAVIRUS Det fol­ke­ri­ge sy­døst­a­si­a­ti­ske land Viet­nam har re­gi­stre­ret sit før­ste til­fa­el­de af den fryg­te­de syg­dom mi­kro­ke­fa­li. Syg­dom­men med­fø­rer, at et barns ho­ved bli­ver unor­malt lil­le, og at dets hjer­ne ik­ke ud­vik­les helt.

Ef­ter alt at døm­me er til­fa­el­det op­stå­et som føl­ge af det myg­gebår­ne zikavirus.

Viet­nams sund­heds­mi­ni­ste­ri­um op­ly­ser, at det er en fi­re må­ne­der gam­mel ba­by, der har få­et kon­sta­te­ret mi­kro­ke­fa­li.

Ba­by­ens mor blev smit­tet med zikavirus, da hun var gravid med bar­net, op­ly­ste mi­ni­ste­ri­et søn­dag.

Bar­net og mo­de­ren stam­mer fra den cen­tralt be­lig­gen­de provins Dak Lak.

Viet­nam har ind­til vi­de­re re­gi­stre­ret ni til­fa­el­de af zi­ka­ram­te i lan­det.

Tid­li­ge­re på må­ne­den ad­va­re­de Ver­dens­sund­hedsor- ga­ni­sa­tio­nen (WHO) mod, at zikavirus ef­ter alt at døm­me er ved at bli­ve spredt i Asi­en.

I den for­bin­del­se op­ly­ste WHO, at der er meldt om hund­red­vis af til­fa­el­de i Sin­ga­po­re.

I Thailand er to ny­fød­te ble­vet ramt af mi­kro­ke­fa­li.

»Det myg­gebår­ne virus er ble­vet fun­det i 70 af ver­dens lan­de – der­af 19 lan­de i Asi­ens re­gion ved Stil­le­ha­vet,« sag­de WHO’s di­rek­tør for sund­heds­sik­ker­hed Li Ailan. Spre­der sig i Asi­en En WHO-rap­port si­ger, at »Det er yderst sand­syn­ligt, at virus­set spre­des yder­li­ge­re i re­gio­nen, som om­fat­ter Ki­na, Ja­pan, Au­stra­li­en samt de fle­ste lan­de og øer i det sy­døst­li­ge Asi­en.«

Rap­por­ten blev of­fent­lig­gjort ved WHO’s år­li­ge re­gio­na­le mø­de i Ma­nila.

Der har va­e­ret re­gi­stre­ret over 400 til­fa­el­de af zikavirus i Sin­ga­po­re.

I Viet­nam, Fi­lip­pi­ner­ne og Ma­lay­sia har der va­e­ret rap­por­te­ret om min­dre end 20 til­fa­el­de i hvert af lan­de­ne.

Der er vi­den­ska­be­lig enig­hed om, at zikavirus hos gravi­de kan for­år­sa­ge mi­kro­ke­fa­li og an­dre mis­dan­nel­ser hos fo­stre og ny­fød­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.