Rings­te­en

BT - - KULTUR -

’Men i af­ten vil jeg el­ske, le­ve, gi­ve,’ sag­de han. Den slags ska­e­ve per­son­lig­he­der in­spi­re­rer mig,« si­ger Di­ne­sen.

Da in­ter­viewet er ved at slut­te, forta­el­ler han, at det er sva­ert at ven­te på, at al­bum­met bli­ver ud­gi­vet.

Men som skan­der­borgstu­di­ets ejer Pe­ter Som­mer syn­ger i ’I mor­gen er alt mu­ligt’: Jeg har al­drig lagt skjul på, at jeg er me­get in­spi­re­ret af Bob Dylan og Bru­ce Springs­te­en. Men ef­ter­hån­den har jeg fun­det min egen stem­me, sy­nes jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.