Fra­ek­hed med et glimt i øjet

BT - - NAVNE -

75 ÅR I MOR­GEN Uf­fe El­le­mann-Jen­sens 11 år som uden­rigs­mi­ni­ster for­an­dre­de for al­vor Dan­marks in­ter­na­tio­na­le rol­le. Han er sta­dig i fuld vi­gør, og hvor­for skul­le han ik­ke va­e­re det? I dag op­tra­e­der han i bl.a. tv i me­re af­slap­pe­de og ufor­mel­le sam­men­ha­en­ge end den­gang, han med al­vor og uden at ryste på hån­den var Dan­marks an­sigt udadtil. Som for­le­den, da Chi­li Claus hav­de ta­get ham med til Skå­ne for bl.a. at fi­ske og li­ge for­sø­ge at slå be­ne­ne va­ek un­der ham ved at ser­ve­re en sup­pe af gå­se­blod.

Uf­fe El­le­mann-Jen­sen så på tal­ler­k­nen og sag­de, at det na­e­sten var som ju­le­af­ten, og spi­ste, uden at man kun­ne se, om det smag­te godt el­ler ba­re li­ge så ma­er­ke­ligt, som det lød. Så­dan er han, El­le­mann la­der sig ik­ke in­ti­mi­de­re – hel­ler ik­ke af én, der ser­ve­rer gå­se­blod. Han ken­der om no­gen ver­den og har dyb respekt for folks tra­di­tio­ner og kul­tur. En sand li­be­ral. Der er højt til lof­tet, uan­set hvor han be­va­e­ger sig, for­di han har be­ga­vel­se, hu­mor og ind­sigt nok til at ac­cep­te­re, at folk en gang imel­lem har an­dre an­sku­el­ser. Sar­ka­stisk dril­lepind Deri­mod kun­ne han ik­ke la­de va­e­re me­re med at dril­le og va­e­re sar­ka­stisk i Fol­ke­tin­get, hvor hans hur­ti­ge, mor­som­me replik­ker med bid i fle­re om­gan­ge har få­et ham i van­ske­lig­he­der hos si­ne po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Uf­fe El­le­mann-Jen­sen hav­de in­gen tå­l­mo­dig­hed med ufor­be­red­te med­lem­mer af den hjem­li­ge op­po­si­tion, og han el­ske­de at kom­me med skar­pe kom­men­ta­rer, der den ene gang ef­ter den an­den be­tød, at han på sin egen fa­con var nødt til at tra­ek­ke lidt i land – uden egent­lig at ud­tryk­ke an­ger. Fra jour­na­li­stik til po­li­tik Uf­fe El­le­mann-Jen­sen er ud­dan­net cand.po­lit., men me­get tid­ligt blev jour­na­li­stik hans lø­be­ba­ne, først på Ber­ling­s­ke Ti­den­de, si­den på TVA­vi­sen og Bør­sen.

Men det var i po­li­tik, at Uf­fe El­le­mann-Jen­sen slog igen­nem for al­vor. Han blev i 1977 valgt ind i Fol­ke­tin­get for Ven­stre og var uden­rigs­mi­ni­ster i den bor­ger­li­ge re­ge­ring fra sep­tem­ber 1982. 1984 blev han og­så for­mand for Ven­stre og trå­d­te først til­ba­ge, da det ik­ke lyk­ke­des for ham at bli­ve stats­mi­ni­ster ved val­get i 1998.

Hans me­to­de er fra­ek­hed med et glimt i øjet, og in­gen kan va­e­re i tvivl om, at han er til­ha­en­ger af EU, og at hans hjer­te ban­ker for isa­er de øst­eu­ro­pa­ei­ske lan­de - isa­er de bal­ti­ske, som han ka­em­pe­de bravt for fik en plads i EU og i Na­to. Sam­men med stats­mi­ni­ster Poul Schlüter med­vir­ke­de han i den for­an­drings­po­li­tik, som ik­ke ale­ne brag­te Dan­mark øko­no­misk på fo­de, men som og­så dan­ne­de grund­la­get for, at Dan­mark se­ne­re ak­tivt delt­og i sik­ker­heds­po­li­ti­ske ak­tio­ner rundt om i ver­den. 11 år blev det til som uden­rigs­mi­ni­ster. Det var 11 år, som for­an­dre­de Dan­marks in­ter­na­tio­na­le rol­le og for al­vor gjor­de Dan­mark stør­re som na­tion.

Uf­fe El­le­mann-Jen­sen er gift med Ali­ce Vester­gaard. Par­ret er fora­el­dre til Jakob El­le­mann-Jen­sen, fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre. Des­u­den har han tre børn fra sit før­ste ae­g­te­skab – bl.a. so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.