’SELV­MORD FOR DANS

BT - - SPORTEN - FOTO: AN­DERS KJAERBYE

KRITIK Det var en rasende Stå­le Solbakken, der mød­te pres­sen ef­ter FC Kø­ben­havns sejr på 3-1 i Su­per­liga-topkam­pen over FC Midtjyl­land. »Det er selv­mord for dansk fod­bold, at vi skal spil­le en kamp som den­ne søn­dag af­ten,« sag­de FC Kø­ben­havns nor­ske ch­eftra­e­ner og til­fø­je­de:

»Vo­res mod­stan­der i ons­dag af­tens Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil (Lei­ce­ster Ci­ty, red.) kun­ne al­le­re­de be­gyn­de for­be­re­del­ser­ne til op­gø­ret lør­dag. Ef­ter kam­pen her i Her­ning, er vi først til­ba­ge i Kø­ben­havn en­gang i nat. Det be­ty­der, at vi først kan be­gyn­de at la­de op mandag for­mid­dag.«

Stå­le Solbakken blev bak­ket op i sin kritik af Wil­li­am Kvist.

»Jeg sy­nes og­så, at det er ma­er­ke­ligt. Men hvem skal vi brok­ke os til: DBU, Di­vi­sions­for­e­nin­gen el­ler tv-sel­ska­ber­ne? Le­der­ne i FCK ved det utvivl­s­omt bed­re end mig. Jeg har stor respekt for det øko­no­mi­ske aspekt. Der var sik­kert man­ge dan­ske fod­bold­fans, der ger­ne vil­le føl­ge kam­pen mel­lem FCM og os på tv. Men set fra en sport­s­lig syns­vin­kel er det alt­så ik­ke op­ti­malt at spil­le su­per­liga-kamp søn­dag af­ten og der­med kun få et par da­ges pau­se in­den en hård og vig­tig Cham­pions Le­ague-kamp, som den vi står for­an,« sag­de Wil­li­am Kvist. Med­hold fra Thorup I FC Midtjyl­land ken­der man iføl­ge ch­eftra­e­ner Jess Thorup ud­ma­er­ket til pro­ble­ma­tik­ken.

»Vi var selv ude for det sam­me i fjor. Fremad­ret­tet må vi klub­ber stå sam­men og la­eg­ge stør­re pres end hidtil på de an­svar­li­ge, der la­eg­ger tur­ne­rings­pro­gram­met,« sag­de Jess Thorup.

Det var dog ik­ke alt, Stå­le Solbakken ef­ter kam­pen mod FC Midtjyl­land var util­freds med.

Blandt an­det del­te han ro­ser ud til an­grebs­duo­en Fe­de­ri­co San­tan­der og An­dreas Cor­ne­li­us.

»Det gla­e­der mig, at de la­ver al­le vo­res tre mål. De­res sam­men­spil bli­ver alt­så bed­re og bed­re. San­tan­der er nem for en­hver at spil­le sam­men med, og hvad an­går Cor­ne­li­us’ touch til bol­den, har det ud­vik­let sig i po­si­tiv ret­ning de se­ne­ste kam­pe,« sag­de Stå­le Solbakken, der kald­te Fe­de­ri­co San­tan­ders mål på ho­ved­stød til 2-0 for ’van­vit­tigt godt’.

»Det er alt­så et af de bed­ste mål, der er ble­vet sco­ret i min tid som FCK-tra­e­ner. Bå­de op­spil, Cor­ne­li­us’ af­le­ve­ring og San­tan­ders ho­ved­stød blev ud­ført med na­er­mest kiruru­gisk pra­e­ci­sion,« sag­de Stå­le Solbakken.

Ik­ke fa­er­re end 10.642 til­sku­e­re over­va­e­re­de den un­der­hol­den­de su­per­liga-topkamp.

»Ram­men var flot, og jeg er stolt over, at vi sta­dig er ube­sej­ret i den­ne su­per­liga-sa­e­son. Det er alt­så ik­ke nemt at spil­le her i Her­ning. FCM har en hjem­me­ba­ne, der for ude­hol­de­ne er sva­er at ind­ta­ge. Men vi stod di­stan­cen,« sag­de Wil­li­am Kvist, der me­ner, at FCK selv­til­lids­ma­es­sigt kom­mer styr­ket ind til den fo­re­stå­en­de kamp mod Lei­cer­ter Ci­ty.

»Men fod­bold­ma­es­sigt var det og­så en ud­ma­er­ket test. Kam­pens tem­po var højt. Kan vi fort­sa­et­te på ons­dag, hvor vi slap mod FC Midtjyl­land, vil jeg trods de langt fra op­ti­ma­le for­be­re­del­ses­be­tin­gel­ser mene, at vi har mu­lig­he­der for at ska­be et godt re­sul­tat,« sag­de Wil­li­am Kvist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.