Ulv­til­fred­se

BT - - SPORTEN - FEJLKENDELSE Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

FC Midtjyl­land er ef­ter ne­der­la­get på 1-3 i su­per­liga-topkam­pen mod FC Kø­ben­havn nu ni po­int fra før­ste­plad­sen. »Men det er hel­ler ik­ke dén, vi skal fo­ku­se­re på. Det er os selv og ud­vik­lin­gen af hol­det, der fremad­ret­tet må ha­ve vo­res ful­de op­ma­er­k­som­hed,« sag­de Jo­nas Bor­ring, der føl­te sig bort­dømt af kam­pens dom­mer An­ders Poul­sen.

Det vil va­e­re for­kert at på­stå, at mar­gi­na­ler­ne var på vo­res si­de. Først bli­ver Bor­rings mål an­nul­le­ret, selv­om det er li­ge ef­ter bo­gen, og der­na­est bli­ver vi snydt for et straf­fes­park Jakob Poul­sen

»Jeg me­ner, at han sam­men med sin li­nie­vog­ter la­ver en ka­em­pe­fejl, da han døm­mer min scor­ing (på ho­ved­stød, red.) of­f­si­de,« sag­de Jo­nas Bor­ring og til­fø­je­de:

»Hav­de vi få­et må­let an­er­kendt, vil­le vi ha­ve ud­lig­net til 1-1, og der­med vil­le kam­pen ha­ve få­et et an­der­le­des for­løb. Li­ge nu er jeg me­get fru­stre­ret. Vi gi­ver FCK kamp til stre­gen, men får ik­ke fuld va­lu­ta for an­stren­gel­ser­ne.«

Hold­kam­me­ra­ten Jakob Poul­sen gav ham ret.

»Det vil va­e­re for­kert at på­stå, at mar­gi­na­ler­ne var på vo­res si­de. Først bli­ver Bor­rings mål an­nul­le­ret, selv­om det er li­ge ef­ter bo­gen, og der­na­est bli­ver vi snydt for et straf­fes­park til Paul Onu­a­chu. Beg­ge hold gik til stå­let. Men på in­tet tids­punkt gik hver­ken vi el­ler FCK-spil­ler­ne over stre­gen,« sag­de Jakob Poul­sen.

FCM-tra­e­ner Jess Thorup kald­te det mang­len­de dom­merta­ek­ke for ’pis­sea­er­ger­ligt’.

»Vi mø­der et hold, der rå­der over ad­skil­li­ge lands­holds­spil­le­re, og som i øje­blik­ket er out­stan­ding i dansk fod­bold. Ik­ke de­sto min­dre for­mår vi at gi­ve dem kva­li­fi­ce­ret mod­stand. Så selv­om vi ta­ber, er jeg ud­ma­er­ket til­freds med vo­res pra­e­sta­tion,« sag­de Jess Thorup, der i ne­der­la­gets stund hav­de over­skud til at ven­de tom­melt­ot­ten op for FCKs an­grebs­duo Fe­de­ri­co San­tan­der og An­dreas Cor­ne­li­us.

»Kam­pen blev af­gjort i straf­fes­parks­fel­ter­ne, og her var FCK skar­pe­re end os,« sag­de Jess Thorup.

I øv­rigt måt­te FCM ik­ke blot se bort fra Tim Sparv og Bru­nin­ho. Og­så Gu­stav Wik­heim var ude med ska­de. Men iføl­ge ham selv er han snart klar igen.

FOTO: AN­DERS KJAERBYE

Jo­nas Bor­ring vi­ser med sit kro­p­s­sprog, hvad han me­ner om linjedom­me­rens of­f­si­de-ken­del­se ved hans scor­ing.

FOTO: BRIAN RASMUSSEN

• Dom­mer An­ders Poul­sen var ik­ke po­pu­la­er i Her­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.