Stil­le magt­de­mon­stra­tion

BT - - SPORTEN -

NÅR I LAESER dis­se linjer, er det ik­ke man­ge ti­mer si­den, FC Kø­ben­havn kom hjem fra Her­ning, og først nu kan hol­det be­gyn­de at kon­cen­tre­re sig om Cham­pions Le­ague-kam­pen mod Lei­ce­ster ons­dag. Selv­sam­me Lei­ce­ster er be­gun­sti­get af at ha­ve spil­let al­le­re­de lør­dag, hvil­ket og­så ga­el­der for de to an­dre hold i grup­pen, FC Por­to og Club Brug­ge. Pra­e­cis som ef­ter sej­ren over Brug­ge brug­te Stå­le So­bak­ken i går der­for en stor del af pres­se­mø­det på at kri­ti­se­re plan­la­eg­nin­gen af su­per­liga-pro­gram­met, der stil­ler FCK dår­li­ge­re end hol­dets i for­vej­en bed­re stil­le­de kon­kur­ren­ter. JEG FORSTÅR HAM godt, og man kan si­ge me­get om dansk fod­bold, men sam­ar­bejds­vilj­en har al­drig va­e­ret pran­gen­de. I den­ne sam­men­ha­eng er det klub­ber, for­bund og tv-sta­tio­ner, der skal bli­ve eni­ge om en løs­ning. For en løs­ning er der na­tur­lig­vis brug for. For FCKs skyld i den­ne om­gang. For dansk fod­bold i det sto­re bil­le­de. Det pro­blem skal ba­re kun­ne lø­ses. ET AF DE til­tag, klub­ber­ne har for­søgt sig med i kam­pen for at gø­re dansk fod­bold bed­re og me­re in­ter­es­sant, er ind­fø­rel­sen af den nye su­per­liga-struk­tur. Må­lt på til­sku­er­tal og un­der­hold­ning har den ik­ke va­e­ret en suc­ces, men så kom FC Midtjyl­land-FC Kø­ben­havn i gang. En kamp, der gav os al­le lidt håb for livet i den bed­ste dan­ske fod­bol­dra­ek­ke. Var al­le su­per­liga­kam­pe li­ge så in­ten­se og af­veks­len­de som den, vil­le vi ik­ke ha­ve brug for le­den­de klub­folks sa­bel­ras­len for at lok­ke folk af hu­se.

Går det, som det bel­gi­ske kon­su­lent­fir­ma Hy­percu­be, der har ud­ta­enkt struk­tu­ren i den nye Su­per­liga, for­ud­ser, er det net­op, hvad vi kan for­ven­te os af for­å­rets slut­spil; mas­ser af ner­ve, fyld­te tri­bu­ner og for­hå­bent­lig en høj­nel­se af ni­veau­et hos de im­pli­ce­re­de klub­ber. Det kan vi så gla­e­de os til, os der har ta­enkt os at føl­ge mester­skabs­slut­spil­let ta­et­test, mens de, der har stør­re in­ter­es­ser i de nedryk­nings­tru­e­de klub­ber, kan fryg­te, at den sam­me op­ma­er­k­som­hed og de fyld­te tri­bu­ner ik­ke kom­mer til at om­fat­te dem. MEN DET VAR kam­pen i Her­ning, vi kom fra. En kamp mel­lem to klub­ber, der med sik­ker­hed kom­mer til at va­e­re blandt de seks hold i for­å­rets topkam­pe, og som spil­le­de en rig­tig un­der­hol­den­de fod­bold­kamp. Man kan sta­dig drøm­me om hø­je­re kva­li­tet. Men un­der­hol­den­de var det.

FC Kø­ben­havn spil­le­de sa­e­so­nens 15. su­per­liga­kamp uden at ta­be, og med sej­ren fast­holdt klub­ben af­stan­den til Brønd­by og lag­de yder­li­ge­re af­stand til FC Midtjyl­land, der på tred­je­plad­sen nu al­le­re­de er ni po­int ef­ter. Det er en tem­me­lig su­ve­ra­en po­si­tion, der som øje­bliks­bil­le­de ret­fa­er­dig­gør, at man li­ge nu kig­ger i an­dre ret­nin­ger for at fin­de den kon­kur­ren­ce, der og­så på sigt kan gi­ve dem in­ter­es­sant mod­stand. FC KØ­BEN­HAVN VIL utvil­somt selv fø­le, at hol­det i pe­ri­o­der kom un­der et for hårdt pres, og at man hav­de min­dre kon­trol over kam­pen, end man hav­de øn­sket sig. Ret be­set var FCM kun en uhy­re tvivl­s­om of­f­si­de­ken­del­se fra at få ud­lig­net ga­ester­nes 1-0-fø­ring, og Jo­nas Bor­rings un­der­kend­te scor­ing var ik­ke den før­ste chan­ce, FCM hav­de i en bul­dren­de før­ste halv­leg. Når FCK ons­dag mø­der Lei­ce­ster i Cham­pions Le­ague, over­le­ver hol­det ik­ke med sam­me gav­mild­hed, som den man ud­vi­ste mod FCM.

Blandt de mest op­sigtsva­ek­ken­de spil­le­re var na­tur­lig­vis An­dreas Cor­ne­li­us. Halvan­det år ef­ter sin ra­ed­sels­ska­de er han til­ba­ge på sam­me hø­je ni­veau, der i sin tid gjor­de ham til su­per­liga­hi­sto­ri­ens dy­re­ste spil­ler. El­ler er det end­nu hø­je­re? Mod FC Midtjyl­land score­de han med et bra­gen­de hårdt ven­stre­bens­spark og lag­de op til Fe­de­ri­co San­tan­ders 2-0-mål med et hårdt og pra­e­cist ind­la­eg. Til­med er han ble­vet end­nu bed­re som tar­get­man, fast­hol­der bol­den bed­re end før og har isa­er i sit ho­ved­spil en fan­ta­stisk ti­m­ing. MOD FCM VAR han en vig­tig del af for­skel­len på de to hold, der på da­gen ik­ke hav­de vold­somt for­skel­li­ge ni­veau­er. Men alt­så stor nok til, at FC Kø­ben­havn kun­ne vin­de 3-1. Det forta­el­ler og­så en del af hi­sto­ri­en om styr­ke­for­hol­det i årets Su­per­liga og er FCKs egen stil­le magt­de­mon­stra­tion. Må­ske lyk­kes det og­så Solbakken en dag at få flyt­tet kamp­tids­punk­ter­ne. MORTEN CRONE SEJERSBØL, BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.