Il­ba­ge

BT - - SPORTEN -

Te­emu Puk­kis pra­e­sta­tion. Han vil hel­le­re snak­ke om kam­pen mod AaB. Til­freds med de­fen­si­ven »De spil­le­de på et højt ni­veau sam­men med re­sten af hol­det,« si­ger han kort og til­fø­jer:

»Det er me­get let at gø­re Te­emu Puk­ki til kam­pens spil­ler, for­di han score­de og lag­de op til et mål, men den re­el­le ’kam­pens spil­ler’ var hol­dets de­fen­si­ve ar­bej­de. De ar­bej­de­de vir­ke­lig for hin­an­den. Grun­den til, at vi sta­dig er det mest scoren­de hold, er, at vi spil­ler me­get of­fen­sivt. Vi kan ik­ke for­ven­te at und­gå, at de an­dre får chan­cer. Vi kan kun gø­re én ting vir­ke­lig, vir­ke­lig godt, og vi har sta­dig no­get ar­bej­de med vo­res re­st­for­svar.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.