Ak og AaB

BT - - SPORTEN -

MÅLMANGEL Det må ha­ve va­e­ret årets af­bra­en­der. Det bli­ver i hvert fald sva­ert at fin­de en kon­kur­rent til AaB-an­gri­be­ren Chri­sti­an Bas­sog­ogs ka­em­pe­mis­ser, da han for­an et helt frit mål tor­pe­de­re­de bol­den man­ge me­ter over mål. Det var det helt nøj­ag­ti­ge bil­le­de på AaBs nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion i Su­per­liga­en ef­ter 0-2-ne­der­la­get til Brønd­by. Det er blot ble­vet til én sejr og søl­le fem mål i de se­ne­ste ot­te Su­per­liga-kam­pe. Men det var ik­ke kun Bas­sog­og, der bra­end­te for nord­jy­der­ne, der i øje­blik­ket ka­em­per hårdt med at op­fyl­de målsa­et­nin­gen om en plads i slut­spil­let. Og­så Cas­per Slo­th, Jan­nik Po­hl og re­sten af AaB’er­ne kun­ne stil­le sig om i kø­en med et par fa­e­le ska­e­ver­ter.

»Jeg er godt nok ble­vet spurgt om det man­ge gan­ge, men jeg har sta­dig ik­ke fun­det for­kla­rin­gen på det. Så­dan som jeg ken­der fod­bold, kan det jo ik­ke bli­ve ved. Jeg kan jo ik­ke bli­ve ved med at ram­me stol­pen og bli­ve red­det på stre­gen. På en el­ler an­den må­de må det bli­ve stol­pe ind,« ly­der det fortviv­let fra AaB-spy­d­spid­sen Jan­nik Po­hl, der ka­em­pe­de for at sa­et­te de ret­te ord på si­tu­a­tio­nen. Brug for en sejr AaB-tra­e­ner Lars Søn­der­gaard in­drøm­mer da og­så, at si­tu­a­tio­nen er sva­er i øje­blik­ket i AaB.

»De bra­en­der ik­ke chan­cer­ne med vil­je. Men når der nu har va­e­ret så me­get fo­kus på det, og det så sker igen, er det men­talt hårdt. Det kra­e­ver lidt hård­hed at kom­me over det. Det skal vi vi­se. Det nyt­ter ik­ke at gra­e­de over spildt ma­elk, for det er os, der bra­en­der chan­cer­ne,« ly­der det fra AaB-tra­e­ner Lars Søn­der­gaard, der in­drøm­mer, at hol­det er i kri­se.

»Det er vi. Jeg sy­nes sta­dig­va­ek ik­ke, vi er i en spil­le­ma­es­sig kri­se. Vi for­sø­ger sta­dig at spil­le igen­nem, og vi kom­mer til chan­cer og får de mu­lig­he­der, vi skal, men vi mang­ler re­sul­ta­ter­ne, det kan vi ik­ke lø­be fra. Vi tra­en­ger helt vildt, van­vit­tig me­get til en sejr for at kom­me ud af det. Men det er op til os selv, vi får nok ik­ke de an­dre til at sco­re må­le­ne for os,« si­ger han og reg­ner med, at AaB kan ven­de sku­den.

»Fod­bold er ik­ke kun pa­ent spil og me­get bold­be­sid­del­se. Li­ge nu er vi ik­ke skar­pe nok til at kom­me i top seks. Vi sco­rer for få mål og luk­ker for man­ge ind. Jeg er sik­ker på, at når vi først får det vendt med den for­løs­ning, der er i en sejr, er vi med igen. Der er hel­dig­vis ik­ke så langt op li­ge nu.« De bra­en­der ik­ke chan­cer­ne med vil­je. Men når der nu har va­e­ret så me­get fo­kus på det, og det så sker igen, er det men­talt hårdt. Det kra­e­ver lidt hård­hed at kom­me over det. Det skal vi vi­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.