Søn­derjy­der­ne hav­de stil­let Uhret

BT - - SPORTEN -

sig fri og ud­pla­ce­re­de Ni­ck­las Dan­ne­vang i Hor­sens-må­let. Det sluk­ke­de en min­dre må­ltør­ke for den 22-åri­ge spy­d­spids. In­den gårs­da­gens op­gør, hvor ure­ne var stil­let en ti­me til­ba­ge på grund af over­gan­gen til vin­ter­tid, var han gå­et må­l­løs fra ba­nen i fem su­per­liga-kam­pe i tra­ek. »Jeg har ik­ke sco­ret helt så man­ge mål, som jeg hav­de hå­bet på med så man­ge mi­nut­ter, jeg har få­et, så det var dej­ligt at se den tril­le ind over stre­gen igen,« sag­de Mi­ka­el Uhre ef­ter kam­pen til BT. In­tet pres så det har ik­ke tyn­get mig på no­gen må­de.«

Scor­in­gen faldt kort tid ef­ter, at Do­neil Hen­ry, le­jes­ven­den fra West Ham, måt­te ud­gå med en ska­de. Det be­tød, at Hor­sens blev nødt til at ryk­ke Mat­hi­as Ni­el­sen ned i mid­ter­for­sva­ret. Blot få mi­nut­ter Jeg har ik­ke sco­ret helt så man­ge mål, som jeg hav­de hå­bet på med så man­ge mi­nut­ter, jeg har få­et, så det var dej­ligt at se den tril­le ind over stre­gen igen se­ne­re kom Mat­hi­as Ni­el­sen til kort i du­el­len med Mi­ka­el Uhre, der fik en god bold i dyb­den, vif­te­de Hor­sens-kap­ta­j­nen va­ek og tril­le­de fø­rings­må­let ind ved fjer­ne­ste stol­pe. Hjem­me­hol­det sad fuld­sta­en­digt på kam­pen i den før­ste hal­ve ti­me, men Hor­sens-tra­e­ner Bo Hen­rik­sen vil­le ik­ke bru­ge den tid­li­ge ro­ka­de som und­skyld­ning.

»Det er ik­ke no­gen und­skyld­ning. I sid­ste en­de var vi ik­ke dyg­ti­ge nok i dag. Vi skal vi­se, at vi er bed­re end de an­dre, og det gjor­de vi ik­ke i dag. Vi ved og­så, at vi er bed­re end det, vi vi­ste i dag,« sag­de Bo Hen­rik­sen ef­ter kam­pen til Eu­rosport. Har gre­bet chan­cen Det er kun lidt over et år si­den, at Mi­ka­el Uhre ik­ke fik for­la­en­get sin kon­trakt med Søn­derjy­ske. I sid­ste sa­e­son score­de han imid­ler­tid 15 mål for 1. di­vi­sions­klub­ben Ski­ve, og det gav an­gri­be­ren en ny chan­ce i Su­per­liga­en. Og den har han gre­bet med mas­ser af spil­le­tid, mål og as­si­ster.

»Jeg sy­nes, jeg har be­vist, at jeg kan va­e­re kamp­af­gø­ren­de mod stort set al­le hold i Su­per­liga­en, så jeg fø­ler helt sik­kert, at jeg har be­vist, at jeg har ni­veau­et til at spil­le i Su­per­liga­en. Jeg har må­ske al­tid vidst, at jeg vil­le kun­ne få ni­veau­et til det, men det er først nu, at jeg fø­ler, at jeg har sat mig igen­nem,« sag­de Mi­ka­el Uhre.

2-0-re­sul­ta­tet på Syd­bank Park i Ha­der­s­lev be­tød, at de to hold byt­te­de plads i ta­bel­len. Jakob Mi­chel­sens trop­per er nu op­pe på sjet­te­plad­sen og sid­der der­med li­ge nu på den sid­ste bil­let til slut­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.