Hvis du ik­ke kan få den, du el­sker…

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN­NE KLUMME SKRIVES in­den lø­bet, men we­e­ken­den i Me­xi­co brag­te ik­ke af­gø­ren­de nyt om Kevin Magnus­sens frem­tid. Det er kom­met frem, at det ame­ri­kan­ske Haa­steam har gi­vet Magnus­sen et ’kon­kret tilbud’. Team­chef Günt­her Ste­i­ner af­vi­ste over for mig, at der var ta­le om et kon­kret tilbud – men at man tal­te med man­ge kø­re­re med hen­blik på 2017. In­klu­siv Magnus­sen, na­tur­lig­vis.

Men der er fle­re brik­ker, der skal fal­de på plads, in­den Kevin Magnus­sen kø­rer for Haas i Formel 1-VM 2017.

For det før­ste skal man skil­le sig af med en af de nu­va­e­ren­de kø­re­re. Este­ban Gu­ti­er­rez, der har sco­ret pra­e­cis nul po­int for Haas i 2016, kan va­e­re på vej ud. Haas kø­rer med Fer­ra­ri-mo­to­rer og la­e­ner sig rent tek­nisk me­get op af ’den stej­len­de hin­gst’, og Gu­ti­er­rez kom til det ame­ri­kan­ske team, for­di han i 2015 var test­kø­rer for ita­li­e­ner­ne. Fer­ra­ri vil fort­sat ger­ne ha­ve en af ’de­res’ kø­re­re i Haas-tea­met, og det kan sik­re Gu­ti­er­rez end­nu en sa­e­son. Omvendt er det na­ep­pe no­get godt tegn for Gu­ti­er­rez’ Haas-frem­tid, at al tea­mets mer­chan­di­se med hans navn på net­op er kom­met på ud­salg ...

Hvis Haas in­si­ste­rer på at drop­pe Gu­ti­er­rez, har Fer­ra­ri end­nu et tilbud til ita­li­e­ner­ne: An­to­nio Giovi­na­zzi er ta­et på at vin­de GP2-mester­ska­bet i før­ste for­søg (det har kun Lewis Ha­milt­on, Ni­co Ros­berg og Ni­co Hül­ken­berg pra­este­ret tid­li­ge­re). Han har al­le­re­de va­e­ret i tea­mets si­mu­la­tor i Ma­ra­nel­lo, og for Fer­ra­ri vil en sa­e­son hos Haas va­e­re en op­lagt mu­lig­hed for at un­der­sø­ge den un­ge ita­li­e­ners Formel 1-po­ten­ti­a­le.

Men som stem­nin­gen var i Haas-tea­met i we­e­ken­den, kan Ro­main Grosje­an og­så va­e­re på vej va­ek. Haas er ef­ter en for­ry­gen­de sa­e­son­start rut­sjet til­ba­ge i fel­tet, og her i Me­xi­co kva­li­fi­ce­re­de den er­far­ne fransk­mand sig kun til sid­ste startra­ek­ke. »Uac­cep­ta­belt,« ra­se­de Grosje­an, der og­så er vold­somt tra­et af de brem­se­pro­ble­mer, der har pla­get hans bil he­le året. PRA­E­CIS SÅ ’KON­KRET’ er et po­ten­ti­elt Haas-tilbud: Det for­ud­sa­et­ter, at tea­met har en le­dig plads – og det ser alt­så ud til at bli­ve til­fa­el­det. Men Kevin Magnus­sen vil helst bli­ve hos Re­nault. »Helt sik­kert - det er her, jeg tror på, jeg kan bli­ve ver­dens­me­ster,« for­tal­te han til mig fre­dag.

Dét har han ret i. Haas bli­ver al­drig ver­dens­me­ster, men Re­nault har som fa­brik­s­team po­ten­ti­a­let til at ud­for­dre Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Red Bull om få år.

Sam­ti­dig fryg­ter jeg, at Haas står over for en ned­t­ur. Tea­met hav­de to år til at for­be­re­de sig til de­bu­ten i år og kom der­for godt fra start med en fem­te- og en sjet­te­plads til Grosje­an i årets to før­ste løb.

Men de etab­le­re­de team ind­hen­te­de grad­vist det for­spring, Haas hav­de op­byg­get, og her i Me­xi­co star­te­de Grosje­an så fra sid­ste ra­ek­ke. Jeg har sagt det til Kevin, og han kun­ne godt for­stå mi­ne ar­gu­men­ter: Der er stor ri­si­ko for, at ned­t­u­ren kun fort­sa­et­ter i 2017. Den nye mo­del er ud­vik­let, mens man gen­nem­før­te 2016-sa­e­so­nen, og dét er en sva­er øvel­se for et nyt Formel 1-team. Hvis han er i tvivl, kan han spør­ge sin far: Stewart-Ford tea­met hav­de en ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne for­nuf­tig de­but med Jan Magnus­sen og Ru­bens Bar­ri­chel­lo i 1997, men 1998 blev en ned­t­ur (der for Magnus­sens se­ni­o­rs ved­kom­men­de slut­te­de med en fy­re­sed­del).

Det er en un­der­lig si­tu­a­tion for al­le im­pli­ce­re­de: Kevin Magnus­sen vil helst bli­ve hos Re­nault, hvor han åben­lyst ik­ke er hver­ken før­ste- el­ler an­detval­get. Haas vil ger­ne ha­ve dan­ske­ren – men det ame­ri­kan­ske team er Magnus­sens plan B.

Det er Formel 1-ud­ga­ven af den gam­le sand­hed om ’kan du ik­ke få den, du el­sker, må du el­ske den, du får.’

Hvis det for al­vor kom­mer på ba­nen, er Haas-til­bud­det an­gi­ve­ligt for bå­de 2017 og 18. Nu er Formel 1-kon­trak­ter sja­el­dent det pa­pir va­erd, de er skre­vet på, for det er og­så li­ge­som et par­for­hold: Hvis den ene part ik­ke øn­sker at fort­sa­et­te, er der in­gen grund til at kø­re vi­de­re. MEN FOR KEVIN Magnus­sen er det al­li­ge­vel en god ide at se ud over 2017. Hvis Re­nault får ta­get sig sam­men til at til­by­de dan­ske­ren en ny af­ta­le, er jeg sik­ker på, den i før­ste om­gang kun bli­ver étårig. Man­ge af de kø­re­re, Re­nault har bej­let til i det­te ef­ter­år, bli­ver le­di­ge i 2018, og så vil Re­nault ik­ke ri­si­ke­re at skul­le be­ta­le sig ud af en fler­årig af­ta­le med Magnus­sen.

Hos Haas er frem­tids­ud­sig­ter­ne på fle­re må­der bed­re. Grosje­an kan som an­ty­det va­e­re på vej va­ek, og så er Magnus­sen med sin er­fa­ring og hur­tig­hed den na­tur­li­ge arv­ta­ger som første­kø­rer.

Og med en rig­tig god 2017-sa­e­son for Haas kan Kevin Magnus­sen brin­ge sig på ba­ne som Fer­ra­ri-kø­rer. Fer­ra­ri er kendt for at kra­e­ve ad­gang til al­le da­ta fra de kø­re­re, der bru­ger de­res mo­to­rer. På den må­de så man for ek­sem­pel na­er­me­re på Ni­co Hül­ken­berg hos Sau­ber i 2013 (og kon­klu­de­re­de, at han ik­ke var en frem­ti­dig su­per­star). Mulig­he­den for at gø­re sig la­ek­ker over for Fer­ra­ri var og­så en af grun­de­ne til, at Grosje­an sat­se­de på Haas, og Magnus­sen kan na­tur­lig­vis bru­ge sam­me tak­tik. MEN LAD MIG un­der­stre­ge at der fo­re­lø­big ik­ke er no­get på plads. Kevin Magnus­sen ven­ter på Re­nault – og Haas ven­ter på Magnus­sen (og på, at tea­met får et le­digt sa­e­de).

Det er sta­dig ner­vepi­r­ren­de da­ge for Formel 1-Dan­mark, men som jeg har skre­vet før: Jeg er over­be­vist om, at Kevin Magnus­sen kø­rer Formel 1 i 2017.

Og den ’kon­kre­te’ Haa­s­in­ter­es­se kan for­hå­bent­lig sa­et­te Re­nault un­der pres. Det vil tea­met kun fortje­ne ef­ter den be­hand­ling, det har ud­sat Kevin Magnus­sen for de se­ne­ste må­ne­der. Kevin Magnus­sen vil helst bli­ve hos Re­nault

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.