Ods Me­xi-koks

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 gi­vet. Om det var dan­ske­ren el­ler Re­nault, der traf be­slut­nin­gen, står uklart, men den var helt for­kert. For­kert stra­te­gi Kevin Magnus­sen og Re­nault kom så­le­des for sent i pit, og det hjalp slet ik­ke på sa­ger­ne, da dan­ske­ren til sidst i ren des­pe­ra­tion for­søg­te at skif­te da­ek igen. En dår­lig ud­gang på et løb, hvor en god pra­e­sta­tion ude­fra set na­er­mest kun­ne ha­ve sat pen­nen på en ny af­ta­le til Kevin Magnus­sen hos Re­nault.

Hel­dig­vis, må man nu si­ge, ser det ud som om, at Kevin Magnus­sen 349 2 330 3 har re­el­le mu­lig­he­der for at kø­re vi­de­re an­dre ste­der i fel­tet, hvis for­la­en­gel­sen med Re­nu­alt mis­lyk­kes.

Så­le­des var Kevin Magnus­sen før lø­bet en varm skik­kel­se i pit­ten. Det kom ef­ter en hi­sto­rie hos me­di­et Mo­tor­sport.com, der kun­ne af­slø­re, at Haas hav­de gi­vet Kevin Magnus­sen et sa­er­de­les spa­en­den­de kon­trakt­til­bud.

Her skul­le dan­ske­ren an­gi­ve­ligt va­e­re stil­let en to­årig af­ta­le i ud­sigt, mens af­ta­len ik­ke er be­tin­get af, at Kevin Magnus­sen kom­mer med sponsor­pen­ge til tea­met. Der­med vil Kevin Magnus­sen for før­ste gang 239 4 192 5 i sin kar­ri­e­re bli­ve en ’løn­net Formel 1-kø­rer’ og ik­ke va­e­re af­ha­en­gig af sin stor­sponsor Ja­ck & Jo­nes’ man­ge mil­li­o­ner, hvis han skif­ter til Haas.

BT var i går i kon­takt med Kevin Magnus­sens rå­d­gi­ver, Jes­per Carl­sen, på ba­nen i Me­xi­co. Han af­vi­ste at kom­men­te­re på, om dan­ske­ren har et tilbud lig­gen­de fra Haas.

BT fan­ge­de og­så Haas’ team­chef, Günt­her Ste­i­ner, men han stil­le­de sig me­get un­dren­de over for hi­sto­ri­en hos Mo­tor­sport.com.

»Jeg blev og­så over­ra­sket over hi­sto­ri­en. Vi har ik­ke gi­vet Kevin 178 Magnus­sen et kon­kret tilbud,« sag­de han og til­fø­je­de:

»Vi har end­nu ik­ke ta­get en be­slut­ning om vo­res 2017-li­neup, og vi ta­ler med en ra­ek­ke kø­re­re. Det er der ik­ke no­get un­der­ligt i, det er vo­res job.« Sam­ta­ler med Magnus­sen Selv­om Günt­her Ste­i­ner i før­ste om­gang var ret af­vi­sen­de, be­kra­ef­te­de han se­ne­re over for Au­tosport, at han så­ma­end hav­de talt med Kevin Magnus­sen. Men han sag­de ik­ke, at der var sendt et tilbud til dan­ske­ren.

»Vi har talt med Kevin, li­ge­som vi har talt med nog­le få an­dre kø­re­re. Der er ik­ke 10 på li­sten me­re. Vi er ne­de på to el­ler tre, men vi snak­ker – og Este­ban (Gu­ti­er­rez, red.) er og­så sta­dig med i over­vej­el­ser­ne,« for­tal­te Günt­her Ste­i­ner til Au­tosport.

En del af ma­nøv­ren hos Haas kra­e­ver dog, at tea­met skil­ler sig af med Este­ban Gut­ti­e­rez og el­ler Ro­main Grosje­an for at fri­gø­re plad­sen til Kevin Magnus­sen.

Sam­ti­dig har Kevin Magnus­sen fle­re gan­ge gjort klart, at han fort­sat sat­ser på at få sin kon­trakt for­la­en­get hos Re­nault.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.