UHUHUUUUUUUU!

Hal­lowe­en er over os, og BT har ta­get pul­sen på den uhyg­ge­li­ge tra­di­tion, der fejres i dag

BT - - NYHEDER… - Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen | sebj@bt.dk Ida Gul­ba­ek Arent­sen | Foto

Jeg skal ud at ha­ve slik og la­ve bal­la­de. Mit kostu­me er rig­tig sejt, og når jeg ta­ger det på, kan man na­e­sten ik­ke se, hvem jeg er. Hal­lowe­en er uhyg­ge­ligt, men jeg bli­ver slet ik­ke ban­ge, når jeg ser an­dres ud­kla­ed­ning San­der, 6 år, 0. klas­se. Kla­edt ud som Døden. Jeg skal kla­e­des ud i dag, og det tror jeg ge­ne­relt godt folk kan li­de. De fle­ste un­ge pi­ger går nok ef­ter at ha­ve no­get tøj på, hvor de kan vi­se sig frem, men jeg tror, at vi an­dre ba­re har det sjovt med det. Når jeg kla­e­der mig ud og ta­ger til en fest, så er det og­så for at ha­ve respekt for de dø­de og for, at vi har en an­den ver­den Lea, 31 år, le­der i Net­to. Kla­edt ud som heks

I til­bud­sa­vi­sen. På gå­ga­den. I Ti­vo­li. Det er sva­ert at be­va­e­ge sig rundt i dis­se da­ge uden at bli­ve mødt af gra­eskar, spin­delva­ev og ed­der­kop­per i lan­ge ba­ner. Dan­mark har for al­vor ta­get hal­lowe­en til sig. »Hal­lowe­en er jo ski­de­ska­egt, og det en­ga­ge­rer børn med kostu­mer og den slags. Og så er det sjove ved hal­lowe­en og­så, at det er uhyg­ge­ligt. Der er et gy­se­r­e­le­ment, og man bli­ver ban­ge på den go­de må­de. Hal­lowe­en er kom­met for at bli­ve,« si­ger livs­stil­s­eks­pert Hen­rik By­a­ger. Selv­om den uhyg­ge­li­ge høj­tid i Dan­mark er lig med gra­eskar og ud­kla­ed­nin­ger, så er hi­sto­ri­en bag me­re al­vor­lig. Tra­di­tio­nen stam­mer fra den krist­ne høj­tid al­le­hel­gen, hvor de dø­de bli­ver min­det. Or­det hal­lowe­en er en sam­men­tra­ek­ning af en­gel­ske ’all hal­low even’, der er et gam­melt ud­tryk for allehelgensaften. Helt til­ba­ge fra gam­mel tid faldt den tra­di­tio­nel­le og re­li­gi­øse allehelgensaften på den sid­ste dag i ok­to­ber, li­ge­som hal­lowe­en gør i dag, men el­lers har de to høj­ti­der ik­ke la­en­ge­re me­get med hin­an­den at gø­re.

Hal­lowe­en har i man­ge år­ti­er va­e­ret en ka­em­pe­ma­es­sig tra­di­tion i USA, men de man­ge gra­eskar og uhyg­ge­li­ge kostu­mer kom først til Dan­mark om­kring det se­ne­ste årtu­sind­skif­te. I år 2000 be­gynd­te Fa­et­ter BR at sa­el­ge hal­lowe­en-ud­styr, mens Ti­vo­li i 2006 for før­ste gang åb­ne­de sin nu po­pu­la­e­re hal­lowe­en-ud­stil­ling.

I dag kan den dan­ske hal­lowe­en-fe­ber isa­er må­les i salg af gra­eskar, og her er der og­så sket en stor stig­ning. Det kan gra­eskar­pro­du­cen­ten Br­dr. Kjel­da­hl på Sam­sø skri­ve un­der på. I 2006 pro­du­ce­re­de de 50.000 gra­eskar, mens de i år har pro­du­ce­ret he­le 500.000 af de or­an­ge frug­ter.

De dø­des min­des i dag

I dag er det så da­gen, hvor de dø­de skal min­des, og det be­ty­der, at en mas­se dan­ske­re vil tra­ek­ke i al­ver­dens uhyg­ge­li­ge kla­e­der. En af dem er 23-åri­ge Laurits, der i da­gens an­led­ning tra­ek­ker i et så­kaldt ’un­de­ad stal­ker’-kostu­me. Han gør det, for­di han sy­nes, det er sjovt.

»Folk kan li­de at kla­e­de sig ud, og det kan jeg og­så. Det er sjovt at te sig lidt ånds­svagt, og man har en und­skyld­ning for at gø­re det, uden at folk ser ska­evt til én«.

BT er ta­get ud i ud­kla­ed­nings­bu­tik­ken Fest & Far­ver for at snak­ke med nog­le af de dan­ske­re, der kla­e­der sig ud til hal­lowe­en.

Jeg er spej­der­le­der, og vi har et hal­lowe­e­nar­ran­ge­ment, hvor jeg ger­ne vil va­e­re kla­edt ud. Fa­stelavn og hal­lowe­en min­der selv­føl­ge­lig om hin­an­den, men hal­lowe­en har det her te­ma. Det uhyg­ge­li­ge. Fa­stelavn har ik­ke et te­ma på sam­me må­de, så der­for er hal­lowe­en nok lidt me­re po­pu­la­ert Laurits, 23 år, bi­o­lo­gi-stu­de­ren­de. Kla­edt ud som ’un­de­ad stal­ker’ Jeg skal til hal­lowe­en­fest ov­re på sko­len, og der vil jeg ger­ne se uhyg­ge­lig ud. Jeg sy­nes, det er sjovt at skra­em­me folk, når man er til hal­lowe­en. Jeg tror, at hal­lowe­en er så po­pu­la­ert, for­di folk godt kan li­de at se re­ak­tio­ner­ne fra an­dre, når man skra­em­mer hin­an­den med de uhyg­ge­li­ge kostu­mer Ozzy, 11 år, 5. klas­se. Kla­edt ud som uhyg­ge­lig klovn

1O.

MANDAAGG3311. O. KOTKOTBOEBRE2R0126016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.