Dan­sker­nes fa­vo­rit ca­si­no­spil hit­ter stort på mo­bi­len

TREND. Rou­let­te og bla­ck­ja­ck er ver­dens mest po­pu­la­e­re ca­si­no­spil, og nu er fle­re dan­ske­re be­gyndt at vin­de pen­ge på at spil­le dem på mo­bi­len.

BT - - ANNONCE -

Før i ti­den var man nødt til en­ten at fin­de et ca­si­no el­ler va­e­re hjem­me ved sin com­pu­ter for at del­ta­ge i de to spil, der bli­ver spil­let al­ler­mest på ca­si­no­er rundt om i ver­den; Rou­let­te og Bla­ck­ja­ck. Men de ti­der er ov­re. Dan­sker­ne er nem­lig i høj grad be­gyndt at spil­le on­li­ne fra de­res mo­bi­ler, ly­der det fra et af de stør­ste spil­si­tes her­hjem­me, Ma­ria Ca­si­no.

På Ma­ria Ca­si­no er det mu­ligt at spil­le beg­ge de­le som Li­ve Ca­si­no fra sin mo­bil. Det vil si­ge, at man ser en le­ven­de de­a­ler, der sty­rer spil­let, di­rek­te via et webcam, og at der er mu­lig­hed for at chat­te med dem i lø­bet af spil­let.

Men hvor­for er det ble­vet så po­pu­la­ert at spil­le net­op dis­se to spil? For bla­ck­ja­ck ga­el­der det isa­er, at der kun er en re­la­tivt lil­le for­del til ’hu­set’. Spil­ler­ne har et så­kaldt ’3 til 2-pay­out’, for­di de bå­de kan vin­de ved at ram­me 21 el­ler blot ha­ve hø­je­re kort end de­a­le­ren. Der­u­d­over har man rent fak­tisk en mu­lig­hed for selv at be­stem­me, hvor­når man for ek­sem­pel vil ha­ve fle­re kort, bli­ve el­ler split­te si­ne kort.

Der­u­d­over er no­get, der til­ta­ler fle­re ved bla­ck­ja­ck, at man kun spil­ler mod de­a­le­ren. Med an­dre ord er det, den ene­ste, man skal slå, og man be­hø­ver ik­ke be­kym­re sig om an­dre spil­le­res re­sul­ta­ter. Det­te ga­el­der og­så for rou­let­te, hvor man kun skal ta­ge høj­de for si­ne eg­ne ind­sat­ser. På rou­let­te­bor­det er der sam­ti­dig et ind­byg­get dra­ma­tisk ele­ment i sel­ve hju­let, der af­gør hver run­de.

Sidst, men ik­ke mindst, er beg­ge spil til­ga­en­ge­li­ge for bå­de øve­de spil­le­re og ny­be­gyn­de­re. Man be­hø­ver med an­dre ord ik­ke ha­ve spil­let før for at ha­ve chan­cen for at vin­de – uan­set om man spil­ler i vir­ke­lig­he­den, på com­pu­te­ren el­ler på mo­bi­len.

Ud­over at man gen­nem Li­ve Ca­si­no på Ma­ria Ca­si­no kan få for­nem­mel­sen af at va­e­re på et rig­tigt ca­si­no, uan­set hvor man be­fin­der sig, er der fle­re grun­de til at va­el­ge on­li­ne­løs­nin­gen, når man vil spil­le rou­let­te el­ler bla­ck­ja­ck. En af grun­de­ne er Ma­ria Ca­si­nos nye bru­ger­ven­lig­hed, hvor al­le spil­le­re har ad­gang til de­res per­son-li­ge kon­trol­pa­nel. Det gi­ver nem­lig blandt an­det ad­gang til sta­ti­stik over ens egen spil­hi­sto­rie, så man kan hol­de øje med, hvor­dan man har gjort det.

Der­u­d­over kan spil­ler­ne va­el­ge de­res fa­vo­rit­spil, så der al­tid er hur­tig ad­gang til dem – og­så hvis man er med mo­bi­len på far­ten.

Med Ma­ri­aCa­si­no.dk er du ik­ke bun­det til hjem­met, når du skal vin­de sto­re pen­ge­pra­e­mi­er på Li­verou­let­te el­ler Bla­ck­ja­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.