Ha­ck­et og af­pres­set

BT - - NYHEDER -

IT-KRI­MI­NA­LI­TET

»Det var et ka­em­pe ar­bej­de,« si­ger han og forta­el­ler, at ha­ck­e­ren kra­e­ve­de 4.000 kr. for at lå­se fi­ler­ne op igen.

»Fan­de­me nej, ta­enk­te jeg,« si­ger Uffe Ellemann-Jen­sen, der af­vi­ste at be­ta­le.

Eks-po­li­ti­ke­ren, der i dag fyl­der 75 år, er kun én blandt et sti­gen­de an­tal pri­va­te dan­ske­re, der ram­mes af ha­ck­e­ran­greb.

Lek­tor Søren De­bois fra IT-uni­ver­si­te­tet er enig med Ellemann-Jen­sen i, at man ik­ke skal gi­ve ef­ter for den form for af­pres­ning:

»Jeg vil­le ik­ke be­ta­le. Der er in­gen sik­ker­hed for, at man får til­sendt den lo­ve­de nøg­le, og man ri­si­ke­rer ba­re, at af­pres­nin­gen fort­sa­et­ter,« si­ger han.

Man gør klogt i at sik­re sig mod den­ne ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­se, på­pe­ger han.

»Der er sket en vold­som va­ekst i an­tal­let af ha­ck­e­ran­greb i det he­le ta­get. For mig ser det ud, som om det ik­ke la­en­ge­re er et spørgs­mål om, man bli­ver ramt, men om, det sker,« si­ger lek­tor Søren De­bois. Åb­ne­de fil i en mail Uffe Ellemann-Jen­sens com­pu­ter blev in­fi­ce­ret af en virus, da han åb­ne­de en fil i en mail.

Den kryp­te­re­de hans bil­le­der og tekst­fi­ler, hvor­ef­ter ha­ck­e­ren hen­vend­te sig med et krav om, at han ind­be­tal­te 4.000 kr. i den di­gi­ta­le va­lu­ta bitco­ins på en sa­er­lig kon­to. Plud­se­lig var al­le fi­ler­ne på min com­pu­ter kryp­te­ret Uffe Ellemann-Jen­sen Ransomwa­re er det en­gel­ske navn for et ond­s­in­det pro­gram, der over­ta­ger kon­trol­len med din com­pu­ter og kryp­te­rer dine filer, så du ik­ke kan ad­gang til dem. Her er fi­re go­de råd til at be­skyt­te dig mod ha­ck­e­ran­greb: 1. Lad va­e­re med at klik­ke på filer i mail, hvis du må no­gen må­de kan la­de va­e­re. Åbn al­drig pro­gram­mer, som du får til­sendt på en mail. 2. Et an­ti-viruspro­gram kan gi­ve en vis be­skyt­tel­se. Men husk, at de al­tid er et skridt bag­ef­ter. 3. Op­datér al­tid din com­pu­ters sty­re­sy­stem og isa­er din brow­ser til de ny­e­ste ver­sio­ner. Så er de kend­te sik­ker­heds­hul­ler luk­ket. 4. Tag sik­ker­heds­ko­pi­er af de ting, som du ab­so­lut ik­ke vil mi­ste. Dis­se filer kan gem­mes på in­ter­net­tet el­ler på en ek­stern hard­disk.

Be­tal­te han ik­ke in­den en uge, steg be­lø­bet til det dob­bel­te.

Det vi­ste sig hel­dig­vis, at ho­ved­par­ten af hans bil­le­der og tek­ster og­så lå gemt i Dro­p­box, som er et ar­kiv på in­ter­net­tet. Her var fi­ler­ne og­så ble­vet kryp­te­ret, men Dro­p­box var i stand til at gen­dan­ne dem ved at gå til­ba­ge til en tid­li­ge­re ver­sion af bil­le­d­ar­ki­vet.

Uffe Ellemann-Jen­sen skrot­te­de den gam­le com­pu­ter og køb­te en ny.

»Jeg be­gynd­te helt for­fra med et nyt mail­pro­gram og in­stal­le­re­de de sik­ker­heds­sy­ste­mer, der skal til. Det tog rig­tig lang tid, og jeg brug­te for­ment­lig fle­re pen­ge på det, end hvis jeg hav­de be­talt. Der fór en dja­e­vel i mig, og jeg vil­le ik­ke gi­ve mig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.