Mary: I år hol­der vi jul i Dan­mark

Ad­vo­kat stjal 1,7 mio. fra vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner

BT - - NYHEDER -

HØJTID Når ju­le­klok­ker­ne slår i det dan­ske land i år, vil vo­res kron­prin­ses­se og den kon­ge­li­ge fa­mi­lie sag­tens kun­ne hø­re de­res ki­men. De skal nem­lig hol­de jul sam­men her i Dan­mark. »Sid­ste år holdt vi jul i Au­stra­li­en, så jeg gla­e­der mig til en rig­tig dansk jul i år sam­men med fa­mi­li­en her i Dan­mark,« si­ger kron­prin­ses­se Mary til Ritzau Fo­kus umid­del­bart ef­ter, at årets ju­le­ma­er­ke blev of­fent­lig­gjort på Kø­ben­havns Rå­d­hus i går.

»Og for­hå­bent­lig og­så en hvid jul i ste­det for en strand­jul. Hvid jul er me­get stem­nings­fyldt og en an­den ty­pe jul, DOM La­e­ger Uden Gra­en­ser og SOS Bør­ne­by­er­ne gik glip af hver cir­ka en mil­li­on kro­ner fra et døds­bo, for­di en ad­vo­kat stjal pen­ge fra kli­ent­kon­to­en. Det frem­går af dom­men i en straf­fesag mod den nu for­hen­va­e­ren­de ad­vo­kat Mar­tin An­d­re­sen, der har dre­vet for­ret­ning fra et kon­tor på P. Knud­sens Ga­de i Kø­ben­havn.

Østre Lands­ret stad­fa­e­ste­de forleden by­ret­tens dom på ube­tin­get fa­engsel i et år og seks må­ne­der til den 40-åri­ge jurist. Der er ik­ke grund­lag for at mild­ne sank­tio­nen, for ek­sem­pel med sam­fund­stje­ne­ste, fast­slår lands­ret­ten. Un­der­sla­e­bet, der fandt sted i 2012 og 2013, løb op i 1,7 mil­li­o­ner kro­ner.

Stør­ste­delen af pen­ge­ne blev over­ført til ad­vo­kat­fir­ma­ets drifts­kon­to, mens 275.000 kro­ner end den jeg er vok­set op med,« si­ger hun. Kron­prin­ses­se Mary er vok­set op i Tas­ma­ni­en i Au­stra­li­en, hvor man og­så la­en­ges ef­ter snefnug i ju­le­da­ge­ne. »I Au­stra­li­en er vi me­get pra­e­get af den en­gel­ske tra­di­tion, som jo og­så er med hvid jul. Så vi hol­der fast i de tra­di­tio­ner, selv om det er varmt,« forta­el­ler kron­prin­ses­sen. Det er dog ik­ke en varm jul, der er gen­gi­vet på årets ju­le­ma­er­ke. Her er der gen­gi­vet en ae­g­te, hvid jul i sko­vens dy­be, stil­le ro. Vel­gø­ren­heds­ma­er­ket, hvis over­skud går til de dan­ske ju­le­ma­er­ke­hjem, er skabt af kunst­ne­ren Per O. og in­spi­re­ret af sko­vens dyr. blev di­ri­ge­ret over på ad­vo­ka­tens pri­va­te kon­to. Der­med blev de to hu­ma­ni­ta­e­re or­ga­ni­sa­tio­ner ik­ke til­go­de­set, som de bur­de.

I ret­ten har Mar­tin An­d­re­sen blandt an­det for­kla­ret, at han ik­ke var in­vol­ve­ret i bog­fø­rin­gen, som han i øv­rigt ik­ke har for­stand på. Pro­ble­mer un­der kon­kurs I dom­men ind­går og­så, at han i to til­fa­el­de skrev til Ret­ten i Roskil­de, at han var ad­vo­kat, selv om Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et hav­de ind­dra­get be­stal­lin­gen. Des­u­den var der pro­ble­mer, da hans kon­kurs blev ta­get un­der be­hand­ling af Sø- og Han­dels­ret­ten skif­te­af­de­ling.

Her und­lod at op­ly­se, at han eje­de en ejen­dom i Kir­ke Hyl­lin­ge. Om den­ne lo­vover­tra­e­del­se har han sagt, at han i Sø- og Han­dels­ret­ten kun blev spurgt, om han eje­de et ko­lo­ni­ha­ve­hus - og ik­ke om han dis­po­ne­re­de over et som­mer­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.