Løk­ke ud­sky­der 2025-for­hand­lin­ger

Ho­spi­tals­k­lov­ne ef­ter­ly­ser nye kol­le­ga­er

BT - - NYHEDER -

AL­VOR­LIGT FJOLLERI Hvis du har lyst til at gø­g­le og un­der­hol­de, sam­ti­dig med at du gør en for­skel for sy­ge børn, så har du mulig­he­den nu. Der er nem­lig man­gel på ho­spi­tals­k­lov­ne. Det ga­el­der isa­er i den syd- og søn­derjy­ske del af lan­det. Det skri­ver DR Syd.

Der­for er Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne på ud­kig ef­ter nye ta­len­ter, der har PRES­SET STATS­MI­NI­STER Der var lagt an til gen­nem­gri­ben­de re­for­mer af dansk øko­no­mi, da stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) 30. au­gust pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens 240 sider lan­ge, ly­se­blå 2025-plan i en prop­pet Spejlsa­len

på Chri­sti­ans­borg. Pres­set vel­fa­erd, lav va­ekst og ulø­ste in­te­gra­tions­pro­ble­mer gjor­de det nød­ven­digt at ud­vi­se ’ret­ti­dig om­hu’, kun­ne man for­stå på stats­mi­ni­ste­ren, der lag­de op til et langstrakt for­hand­lings­for­løb i lø­bet af ef­ter­å­ret, der skul­le mun­de ud i en af­ta­le om frem­ti­den for dansk øko­no­mi.

Men nu er de af­gø­ren­de for­hand­lin­ger om 2025-pla­nen kørt så me­get fast, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ser sig nødsa­get til at ud­sky­de dem på ube­stemt tid. I et in­ter­view med DR Nyhe­der i af­tes gjor­de han det klart, at ’dansk po­li­tik har va­e­ret fros­set ned i en pe­ri­o­de’. Man må ba­re kon­sta­te­re, at med det tidspres, vi har, kan det ik­ke la­de sig gø­re at kom­me i mål Lars Løk­ke Ras­mus­sen lyst til at be­gyn­de på ho­spi­tals­k­lov­neud­dan­nel­sen.

Det forta­el­ler Kenneth Øhr­berg, der er di­rek­tør i Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne:

»Der er en hel del bør­ne­af­de­lin­ger i det syd- og søn­derjy­ske, og vi har brug for nog­le dyg­ti­ge og kom­pe­ten­te ho­spi­tals­k­lov­ne, som vi kan sen­de ud for at hja­el­pe bør­ne­ne,« si­ger han til DR Syd.

Ni­els Thor­b­jørn Sø­ren­sen er en del af kor­p­set af ho­spi­tals­k­lov­ne. Han forta­el­ler, at en vig­tig del af job­bet

»Der­for må man ba­re kon­sta­te­re, at med det tidspres, vi har, kan det ik­ke la­de sig gø­re at kom­me i mål. Og jeg sy­nes, at vi skal kom­me i mål,« sag­de stats­mi­ni­ste­ren, der har af­stemt sin ma­nøv­re med de øv­ri­ge blå par­ti­le­de­re.

I de to må­ne­der, der er gå­et, si­den re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­re­de sin plan, har der ik­ke va­e­ret re­el­le for­hand­lin­ger. For­hand­lin­ger­ne er sat po­li­tisk skak­mat af Li­be­ral Al­li­an­ces ul­ti­ma­ti­ve krav om en let­tel­se af top­skat­ten på fem pro­cent­po­int for al­le top­skat­te­be­ta­le­re, hvil­ket Dansk Fol­ke­par­ti blankt har af­vist at gå med til. Imø­de­kom­mes kra­vet ik­ke, vil Li­be­ral Al­li­an­ce va­el­te re­ge­rin­gen, og trus­len om et valg har der­for af­holdt par­ti­er­ne fra re­elt at for­hand­le og af­slø­re de­res po­si­tio­ner i for­hand­lings­lo­ka­let. Me­re pres­se­ren­de op­ga­ver Løk­ke vil nu i før­ste om­gang for­sø­ge at kom­me i mål med de mest pres­se­ren­de op­ga­ver, der skal va­e­re på plads in­den la­en­ge: Fi­nans­lo­ven for 2017, et nyt sy­stem for ejen­doms­vur­de­ring samt en fi­nan­si­e­ring af af­skaf­fel­sen af PSO-af­gif­ten. Der­med bli­ver de po­li­ti­ske sva­erds­lag om bl.a. skat, SU og pen­sions­al­der skub­bet til se­ne­re. Li­be­ral Al­li­an­ce har gen­tag­ne gan­ge tru­et med at va­el­te re­ge­rin­gen må­ske al­le­re­de in­den nytår. Til det sce­na­rio lød stats­mi­ni­ste­rens kom­men­tar til DR: »Man kan ba­re kon­sta­te­re, at hvis ik­ke vi nu kom­mer i gang med rig­ti­ge er, at man skal va­e­re god til at af­la­e­se, hvad folk har brug for i de en­kel­te si­tu­a­tio­ner.

»Det kan va­e­re, at et barn ke­der sig, men det kan og­så va­e­re, at bar­net er ked af det el­ler nervøs. Det skal man kun­ne navi­ge­re i, og så skal man selv­føl­ge­lig ha­ve mod på at va­e­re fjol­let og le­ge,« for­kla­rer han til DR Syd.

Ho­spi­tals­k­lov­neud­dan­nel­sen, der om­fat­ter un­der­vis­ning og prak­tik, ta­ger halvan­det år, og den ko­ster 25.000 kro­ner. Der er an­søg­nings­frist 5. de­cem­ber. for­hand­lin­ger, og hvis ik­ke folk mø­der ind med en am­bi­tion om at ta­le om det, man kan bli­ve eni­ge om – frem for det, der skil­ler – så kom­mer vi slet ik­ke hen til nytår. Så vil vi stå her om to uger uden no­gen fi­nans­lov og der­med i en to­tal blind­g­y­de.«

Li­be­ral Al­li­an­ces le­der, An­ders Samu­el­sen, kal­der ud­sky­del­sen af 2025-for­hand­lin­ger­ne for ’en frem­ra­gen­de idé’.

»Tin­ge­ne be­va­e­ger sig ik­ke. Jeg har va­e­ret til man­ge mø­der, hvor der ik­ke rig­tig sker no­get. Der­for er det her det rig­ti­ge at gø­re,« si­ger han.

Ads­purgt om, hvor­vidt hans trus­sel sta­dig står ved magt, er sva­ret:

»Der er ik­ke no­get nyt. Så jeg har ik­ke no­get at til­fø­je.«

Samu­el­sen af­bry­der: »Nej, der er ik­ke no­get nyt. Jeg har ik­ke no­get at til­fø­je. Men jeg sy­nes, det er godt, hvis der kom­mer no­get be­va­e­gel­se i det nu.«

Over for Ritzau er­kla­e­rer DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sin støt­te til Løk­kes ma­nøv­re med et ’en­de­lig!’, og og­så de Kon­ser­va­ti­ves for­mand, Søren Pa­pe Poulsen, bi­fal­der be­slut­nin­gen om at ud­sky­de 2025-for­hand­lin­ger­ne:

»Vi har ik­ke kun­net få hul på for­hand­lin­ger­ne. Det er rig­tig ae­r­ger­ligt,« si­ger han.

Pa­pe mø­der nu op til fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne med et klart krav: En fast­frys­ning af grund­skyl­den i 2017.

»Vi sid­der midt i for­hand­lin­ger om en bo­ligaf­ta­le, der skal ska­be tryg­hed for bo­li­ge­jer­ne. Skal vi så først la­ve en fi­nans­lov for 2017, vil in­gen kun­ne ta­ge os se­ri­øst, hvis vi ik­ke og­så fast­fry­ser grund­skyl­den. Så det vil va­e­re vo­res ho­ved­krav,« si­ger Søren Pa­pe Poulsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.