Le­den­de po­li­ti­folk sig­tet for at ly­ve

BT - - NYHEDER -

To po­li­ti­folk er ble­vet sig­tet i Ti­bet-sa­gen. De mista­en­kes for at ha­ve lø­jet i ret­ten.

De to ma­end er hen­holds­vis vi­cepo­li­ti­in­spek­tør og po­li­ti­kom­mis­sa­er.

Sig­tel­ser­ne er rejst af Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed (DUP), kort tid før Ti­bet-kom­mis­sio­nen ind­le­der si­ne af­hø­rin­ger.

Det er godt et år si­den, at de to po­li­ti­folk blev an­meldt til po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den.

År­sa­gen var, at det var ble­vet af­slø­ret, at Kø­ben­havns Po­li­ti hav­de for­søgt at skju­le Ti­bet­flag for den ki­ne­si­ske pra­esi­dent un­der et be­søg i 2012.

I lang tid hav­de po­li­ti­et el­lers af­vist, at der var in­struk­ser om at gri­be ind over for de­mon­stran­ters yt­rings­fri­hed og for­sam­lings­fri­hed.

Men sid­ste ef­ter­år duk­ke­de plud­se­lig en så­kaldt ope­ra­tions­be­fa­ling op. Og den vi­ste, at po­li­ti­et fak­tisk hav­de plan­lagt at gri­be ind mod bor­ge­re, der vif­te­de med Ti­bets flag.

Sig­tel­ser­ne dre­jer sig om, hvad der blev sagt i en rets­sag, som fle­re ak­ti­vi­ster hav­de rejst mod Kø­ben­havns Po­li­ti.

I ret­ten be­dy­re­de de to po­li­ti­le­de­re, at der ik­ke var in­struk­ser om at gri­be ind.

Men nu er de alt­så sig­tet for at ha­ve lø­jet i ret­ten i au­gust 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.