An­mel­del­se: An­sat hav­de oral­sex og sam­le­je med asyl­børn

BT - - NYHEDER -

TULLEBØLLE Sa­gen om seksu­elt mis­brug, be­gå­et mod asyl­dren­ge på det nu ned­lag­te bør­ne­cen­ter Tullebølle på Lan­geland, er langt me­re al­vor­lig end hidtil an­ta­get. En kvin­de­lig vi­kars mis­brug af asyl­dren­ge er af­fo­to­gra­fe­ret og vi­ser an­gi­ve­ligt, at hun har oral­sex med én el­ler fle­re af asyl­bør­ne­ne, li­ge­som en vi­deo, op­ta­get i dår­lig kva­li­tet, skul­le vi­se kvin­den ha­ve fuld­byr­det sam­le­je med én af dren­ge­ne.

Det frem­går af den an­mel­del­se, Lan­geland Kom­mu­ne den 10. ju­ni 2016 ind­gav til Fyns Po­li­ti, og som Ra­dio24­syv har set.

Ra­dio24­syv har i øv­rigt talt med en tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der fra asyl­sy­ste­met på Lan­geland, der be­kra­ef­ter op­lys­nin­ger­ne. Af an­mel­del­sen frem­går det og­så, at den kvin­de­li­ge vi­kar mista­en­kes for at ha­ve haft et seksu­elt for­hold til tre for­skel­li­ge dren­ge.

Der­med teg­ner der sig et langt me­re al­vor­ligt bil­le­de af sa­gen, end hvad der hidtil har va­e­ret frem­me. Fyns Po­li­ti vil hver­ken be- el­ler af­kra­ef­te op­lys­nin­ger­ne af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen, si­ger chef­po­li­ti­in­spek­tør Sten Sko­v­gaard Lar­sen. ’Al­vor­lig mi­stan­ke’ »Men det står klart, at vi ser med stor al­vor på sa­gen. Når man er sat i ver­den for at be­skyt­te ud­sat­te børn, så er det her en me­get al­vor­lig mi­stan­ke,« si­ger Sten Sko­v­gaard Lar­sen til Ra­dio24­syv.

Og­så hos Red Bar­net ser psy­ko­log Ku­no Sø­ren­sen med stor al­vor på de nye op­lys­nin­ger:

»Hvis over­gre­be­ne har den ka­rak­ter, så er der ta­le om en vir­ke­lig grov ud­nyt­tel­se og et svigt af asyl­bør­ne­ne,« si­ger Ku­no Sø­ren­sen til Ra­dio24­syv.

På trods af sa­gens vold­som­me ka­rak­ter skul­le der gå na­e­sten fem må­ne­der, før le­del­sen i asyl­sy­ste­met in­for­me­re­de Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen og Lan­gelands borg­me­ster, Bjar­ne Nielsen (V). Det ske­te an­gi­ve­ligt først den 20. ok­to­ber. Det før­te i sid­ste uge til, at Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen og Lan­geland Kom­mu­ne be­slut­te­de at luk­ke Bør­ne­cen­ter Tullebølle. Iføl­ge Fyns Po­li­ti er én me­d­ar­bej­der fra Bør­ne­cen­ter Tullebølle sig­tet i sa­gen ind­til vi­de­re. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt for Ra­dio24­syv at få en kom­men­tar fra hver­ken asyl­di­rek­tør Si­si Ei­bye, drifts­chef Ulrik Pi­hl el­ler borg­me­ster Bjar­ne Nielsen (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.